Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Комисия за регулиране на съобщенията

Наименование:Текущ ремонт на помещение, в което се намира архив и склад на Комисия за регулиране на съобщенията Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Довършителни строителни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/09/2012, 12:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" № 6, За: Силвена Райкова, Република Българиа 1000, София, Тел.: 02 9492249, E-mail: sstoyanova@crc.bg, Факс: 02 9867613 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.crc.bg. Адрес на профила на купувача: www.crc.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Текущ ремонт на помещение, в което се намира архив и склад на Комисия за регулиране на съобщенията   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000, 45400000 Описание: Строителни и монтажни работи Довършителни строителни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Общата площ на повърхностите в помещението на под, таван и стени е 686 м2 и височина на помещението 347 см.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Сграда на КРС, находяща се на ул. „Гурко” № 6, гр. София.   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Доставка и монтаж на 6 броя двутръбни, осветителни, луминисцентни тела с мощност от 36 вата и дължина на тръбата от 120 см., включващи и ел. захранващите линии към тях, където липсват; 1.1. Всички ново изградени и съществуващи ел. захранващи линии към осветителните тела, следва да бъдат положени в гофрирани тръби с дължина до 30 метра от трудно горим материал; 2. Доставка и монтаж на 4 броя евакуационни осветителни тела с надпис „ИЗХОД”, с включен собствен независим източник на ел. енергия, включващ се при отпадане на напрежението и поддържащ светенето в продължение на минимум 1 (един) час. 3. Да се изготви и предаде схема на разположение на ел. ключове, осветителни табла и идентифицира ел. табло, като източник на захранване на осветлението в помещението; 4. Демонтажа на отпадналите от употреба ел. кабели в помещението, следва да се извършва през един линеен метър от цялата дължина на единичен кабел от общият сноп кабели; 5. Да се идентифицират и маркират с надписи всички, намиращи се в помещението, видими ел. кабели и проводници, които са под и без напрежение; 6. Да се маркират всички ел. ключове към кои осветителни тела подават ел. напрежение. 7. Да се изгради 1 брой кутия за затваряне на металната скара, следва да бъде изградена от трудно горими материали с конструкция от вида „растерен таван - куфар”; 8. Демонтаж на подово покритие от балатум с обща площ от 140 кв. метра; 9. Демонтаж на 2 броя отоплителни тела от чугун с размери: 13 ребра, 600 мм., 3 броя отоплителни тела от чугун с размери: 16 ребра, 600 мм. и затапване на част от вътрешноотоплителна инсталация, 1/2 цол, 10 броя тапи; 10. Различните видове изравнителни замазки, мазилки и покрития върху под, стени, тавани, покрай врати, прозорци и отвори, следва да покриват само компрометирани части от общите повърхнини в помещението. 10.1. Повърхнините на положените различни видове замазки и мазилки, следва да бъдат на едно и също ниво с нивото на заобикалящите ги повърхнини и релефи; 11. Боядисване на стени и тавани с обща площ от 530 кв. метра с латекс, цвят бял; 12. Доставка и монтаж на един брой брава с патроник за дървена врата; 13. Изрязване на отвор в стена от гипс картон и доставка и монтаж на един брой рамка с метална врата от еднолистова ламарина и патронник; 14. Затваряне и уплътняване на отвори в бетонна стена с неметални плоскости от трудно горим материал и/или с херметизиращи вещества от трудно горими материали; 15. Преди започване на дейностите по извършване на ремонта на помещението, изпълнителят следва да покрие наличния стопански инвентар с подходящи за тази цел покрития с цел запазване и ненарушаване, целостта и външния вид на инвентара; 16. Разместване, преместване и подреждане на метални шкафове и стопански инвентар по равна площадка без препятствия на разстояние до 30 метра в една посока, в присъствие и съгласно указания на представител/и на Възложителя; 17. Строителните отпадъци се подготвят за разделно оползотворяване, чрез разделяне и събиране в отделни опаковки съобразно различните по вид материали вътре в помещението предвидено за ремонт; 18. Разделените строителните отпадъци се транспортират в регламентирани за тази цел депа и/или контейнери за разделно събиране на стъкло, пластмаса и хартия; 19. Гаранционният срок за всички видове строително - монтажни работи е най малко 5 (пет) години, считано от датата на приемане на извършените дейности. 20. По време на гаранционния срок, Изпълнителят поправя за негова сметка всички появили се дефекти, попадащи в обхвата на извършените от него дейности. 21. Изпълнителят обезпечава отговорността си за периода на гаранционния срок на договора със сума от 10 % върху общата стойност на поръчката внесена преди подписване на договора в банкова сметка на Възложителя.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 05/09/2012, 12:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 05/09/2012