Обществени поръчки

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради - възложител: "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД

Наименование:Целта и обхвата на настоящото задание е да се разработи документация във фаза - работен проект, която да се използва при реконструкцията на съоръженията и преоборудването на съществуващите инсталации, намиращи се в ГСМ – Летище Варна, така че да се осигури надеждна работеща система, съответстваща на нормативните изисквания. В резултат на изготвянето на работния проект „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД следва да разполага с подробна техническа и проектно-сметна документация, която да бъде напълно функционална и приложима при изготвянето на тръжна документация за получаването на адекватни оферти за изпълнение на проекта, както и за последващото му реализиране Възложител: "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/08/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, Летище Варна, За: Николай Стоянов, Републка България 9000, Варна, Тел.: 052 573716, E-mail:nikolay.stoyanov@fraport-bulgaria.com, Факс: 052 500858 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.varna-airport.bg/. Адрес на профила на купувача: https://www.varna-airport.bg/RecentInformation/TenderProcedures/tabid/102/language/bg-BG/Default.aspx.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Целта и обхвата на настоящото задание е да се разработи документация във фаза - работен проект, която да се използва при реконструкцията на съоръженията и преоборудването на съществуващите инсталации, намиращи се в ГСМ – Летище Варна, така че да се осигури надеждна работеща система, съответстваща на нормативните изисквания. В резултат на изготвянето на работния проект „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД следва да разполага с подробна техническа и проектно-сметна документация, която да бъде напълно функционална и приложима при изготвянето на тръжна документация за получаването на адекватни оферти за изпълнение на проекта, както и за последващото му реализиране.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71321000 Описание: Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно техническо задание, публикувано на адрес https://www.varna-airport.bg/RecentInformation/TenderProcedures/tabid/102/language/bg-BG/Default.aspx   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Летища Варна   NUTS: BG331   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Съгласно техническо задание, публикувано на адрес https://www.varna-airport.bg/RecentInformation/TenderProcedures/tabid/102/language/bg-BG/Default.aspx   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 24/08/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Минимални изисквания към участниците: Да са изпълнили проектиране на противопожарни системи на поне 2 подобни обекта. Участниците следва да представят оферта, която да съдържа: 1. Заглавна страница на оферта; 2. Административни сведения за участника; 3. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива; 4. Декларация, че кандидатът е запознат със съществуващото положение и настоящото техническо задание, касаещи реконструкция на съществуващи система за охлаждане и пеногасене на 5 броя вертикално разположени 1000 м3 резервоари за съхранение на авиационно гориво; 5. Подробен план-график на извършване на дейностите. 6. Копие от валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност на проектантите по всички части; 7. Копие от валидна застраховка професионална отговорност в проектирането на проектантите по всички части съгласно чл.171 ЗУТ; Участникът представя декларация свободен текст, в която декларира, че ако бъде избран за сключване на договор по настоящата поръчка, ще продължи действащите застраховки до срока на изтичане на договора, както и че минималният лимит по отделните застраховки ще е съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (за строежи първа категория); 8 Списък с проектирани подобни обекти с приложени референции за добро изпълнение и/или други доказателства, удостоверяващи покриване на минималните изисквания за опит на участника; 9. Списък на екипа от правоспособни физически лица по отделните части на проекта, които участника ще ангажира за изпълнение на поръчката, в случай че бъде избран за изпълнител. Към списъка се прилагат следните документи: Кратка автобиография на водещия проектант, съдържаща информация за проектирани от него обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката, с приложени референции за добро изпълнение и/или други доказателства за опит при проектиране на бензиностанции.; Копие на диплома за завършено висше образование на водещия проектант; 10. Списък на използваните наредби и норми за проектиране на подобен род инсталации свързани с химическата промишленост; 11. Подробно ценово предложение, описание метода на ценообразуване и крайна цена за изпълнение на цялата поръчка (проектиране и авторски надзор) в лева без ДДС, включващо всички разходи по изпълнението. Забележка: Участникът следва да има предвид, че в случай че бъде избран за изпълнител по процедурата, достъпът до зоните за сигурност се предоставя само след премината „Уведомителна програма по сигурността“, чиято цена е 100.00 (сто) лева на човек с ДДС и е с валидност 3г. Всеки участник следва да предвиди в офертата си и разходите за издаване на пропуски, като цената за пропуск на физическо лице е 35.00 (тридесет и пет) лева с ДДС. Валидността на пропуска е 6 (шест) месеца или срокът на договора. Цената на пропуска за МПС е 30.00 (тридесет) лева с ДДС. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Офертите се представят в деловодството на отдел "Поръчки" - гр. Варна, летище Варна, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, терминал 3, ет. 1. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 24/08/2012