Обществени поръчки

Преустройство на кухни или ресторанти - възложител: Министерство на отбраната

Наименование:Строително – монтажни работи по одобрени инвестиционни проекти по всички части за следните обособени позиции: 1. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22 180 град Казанлък. 2. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 34 750 град Карлово. 3.Ремонт на хранителен блок във военно формирование 34 340 Горна Баня Възложител: Министерство на отбраната Oсн. предмет: Преустройство на кухни или ресторанти Прогнозна стойност: 1 500 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01.10.2012 г., 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт Министерство на отбраната, ул. "дякон Игнатий" № 3, За: инж. Валентин Карастоянов, Република България 1092, София, Тел.: 02 9220720, E-mail:v.karastoyanov@mod.bg, Факс: 02 9880611 Място/места за контакт: дирекция "Инфраструктура на отбраната" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg. Адрес на профила на купувача: https://www.mod.bg/bg/EXT/10/index.html. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти. Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти. I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения Основна дейност на възложителя Отбрана Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и НЕ РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя - Строително – монтажни работи по одобрени инвестиционни проекти по всички части за следните обособени позиции: 1. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22 180 град Казанлък. 2. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 34 750 град Карлово. 3.Ремонт на хранителен блок във военно формирование 34 340 Горна Баня. II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изграждане Място на изпълнение: гр. Казанлък, Карлово и Горна Баня Код NUTS: BG411 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката За обекта в град Казанлък - кухненския блок се намира в полуподземния етаж на сграда с обща РП от 544 кв. м. Кухнята е за едновременно хранене на 150 души и са предвидени изискващите се по норматив складови, производствени и административно битови помещения. За обекта в град Карлово- кухненския блок е за едновременно хранене на 200 души и бюфет разположен извън обема на столовата. Предвидени изискващите се по норматив складови, производствени и административно битови помещения. За обекта в Горна Баня- извършват се строително ремонтни работи на съществуващ кухненски блок по части арх., ВК, ОВК, Електро и технология. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45212500 Описание: Преустройство на кухни или ресторанти ІІ.1.7)Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация НЕ ІІ.1.8)Обособени позиции ДА Оферти трябва да бъдат подадени: За една или повече обособени позиции ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем Съгласно одобрени инвестиционни проекти. Прогнозна стойност без ДДС 1500000 BGN ІІ.2.2)Опции НЕ ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Продължителност в дни 120  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1)Условия, свързани с изпълнението на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Размерът на гаранцията за участие в процедурата за позиция: За поз. 1. - 2 700,00 /две хиляди и седемстотин / лева, със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите. За поз. 2 - 8 700,00 /осем хиляди и седемстотин/ лева, със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите. За поз. 3 - 940,00 /деветстотин и четиридесет/ лева със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие се извършва по реда на чл. 61 и 62 от ЗОП. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора за строителство е 3% от общата му стойност без ДДС. При поискан аванс, участникът представя оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в размер на 100% от искания аванс, издадена от българска банка в полза на министерство на отбраната. Гаранциите се представят в една от следните форми: -оригинал на платежно нареждане в лева по IBAN: BG96BNBG 9661 33001522 01, BIG: BNBG, Банка: Българска народна банка -оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в лева, издадена от българска банка в полза на министерство на отбраната. При възникване на съдебен спор, гаранцията се удължава до решаването на спора. ІІІ.1.2)Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Разплащането на СМР се извършва в срок до 90 дни след представяне и заверка на разплащателните документи. Размерът на искания аванс не може да надвишава 30% от стойността напозицията за която участникът кандидатства без ДДС. Авансът се заплаща след представяне на фактура, 100% банкова гаранция за стойността на аванса и след откриване на строителната площадка с протокол обр. 2. Краен срок за разплащане за 2012 г. е 21.12.2012 г. Всички разплащания се извършват в банка на територията на България в лева по банкова сметка в лева. ІІІ.1.4)Други особени условия Размерът на непредвидените разходи е 20 /двадесет/ % от стойността без ДДС на предвидените за изпълнение строително-монтажни работи в Приложение №1 на документацията за участие. Максимален срок за изпълнение - 120 календарни дни. Оферти могат да се подават за една, две или всичките обособени позиции поотделно или заедно. Класирането ще бъде за всяка обособена позиция поотделно. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: Плик № 1 "Документи за подбор": 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; При участници обединения се представя договор за обединение /оригинал или нотариално заверено копие/ с посочване на представляващия обединението 3. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2, 2а,3 ,4 ,5, и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 8; Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по чл. 47 ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите, които представят съответните декларации; 4.Оригинал на документ за внесена гаранция за участие в процедурата /за цялата поръчка или за избраната от участника позиция на поръчката/; 5. Идентификация на участника по образец от документацията - Приложение № 4; 6. Административни сведения на участника по образец - Приложение № 5; 7. Пакт за почтенност - по образец - Приложение № 6; 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор и за запознаване с условията на обществената поръчка, по образец - Приложение № 7 9.Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ, по образец - Приложение № 9. Когато участникът е обединение декларацията се подписва от представляващия в обединението; 10. Декларация по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ, по образец - Приложение № 10. Когато участникът е обединение декларацията се подписва от представляващия всеки от участниците в обединението; 11. Декларация по образец за липса или наличие на подизпълнители, вида на работите които ще изпълняват и дела на тяхното участие съгласно чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП по образец - Приложение № 11; Декларация за съгласие за участие като подизпълнител при изпълнение на поръчката, ако участникът предвижда участие на подизпълнители по образец - Приложение № 11.1; 12. Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение №12; 13. Доказателства за икономическото и финансово състояние в съответствие с раздел III.2.2. 14. Доказателства за техническите възможности съгласно раздел III.2.3. Участници, за които са налице посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 т. 1,2,2а,3,4,5 от ЗОП се отстраняват от участие. Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката". 1. Техническо предложение съгласно образец - Приложение № 16 и линеен график; 2. Декларация в свободен текст, че участникът е съгласен да изпълни видовете и количествата СМР, предложени от Възложителя за изпълнение; Плик №3 "Предлагана цена" 1. Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка; 2. Приложение №2 - Обобщено ценово предложение; При кандидатстване за изпълнение на повече от една позиция, участникът представя в офертата плик № 2 и плик № 3 поотделно за всяка от позициите. Регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група, трета категория строежи се представя при подписване на договора.Когато участникът е обединение, представляващият обединението, който сключва договор и ще бъде страна по документирането на всички обстоятелства, свързани с изпълнението на строежа /съставяне на изискуеми по норм. уредба актове и протоколи по време на строителството/ да е регистриран и вписан в ЦПР за изпълнение на първа група, трета категория строежи. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация: 1.Копие на застраховка за професионална отговорност на строителя съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/; 2. Копие от Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части съгласно чл. 50, ал. 1, т.2 от ЗОП за 2011 г.; 3. Информация за общия оборот и за оборота от строителството за последните 3 /три/ години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Представя се под формата на декларация в свободен текст. Минимални изисквания: Към т. 1. Копие от застраховката за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строежи минимум първа група, 3-та категория /чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ/, и да е валидна за срок не по-малък от срока на валидност на офертата. Към т. 3. Участникът следва да е реализирал оборот от строителство за последните три години - 2009 г., 2010 г. и 2011 г. на стойност не по-малка от 250 000 лв. без ДДС за всяка позицията, за която кандидатства. ІІІ.2.3)Технически възможности Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 /пет/ години - 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 години, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП, придружени от препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания и лицето, което я издава ( длъжност и телефон за контакт) - Приложение № 14. Могат да се посочват договори в процес на изпълнение. 2. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - Приложение № 15. 3.Списък на техническите лица, вкл. на тези отговарящи за контрола на качеството съгласно чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП - Приложение №16. 4. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните 3 /три/ години - 2009, 2010 и 2011 години, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 5. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на строителството, както и доставката, когато включва услуги и/или подготовката и въвеждането на обекта в експлоатация; 6.Копие на Сертификати ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 и BS ОHSAS 18001/2007 или еквивалентни, с област на приложение „строителство”. 7. Удостоверение за изграждане, поддържане, ремонтиране и преустройство на парни и водогрейни котли и работа с газови съоръжения и инсталации за природен газ, изд. съгл. чл. 36 от ЗТИП от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор-ДАМТН - за обектите в Казанлък и Карлово. Минимални изисквания: Към т.1. Участникът да има изпълнени поне три договора за строителство, за средно и /или/ високо застрояване съгласно чл. 23, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ, за които представя препоръки независимо за колко позиции подава оферти. Към т. 3 Участникът трябва да има специалисти по части: архитектура, конструкции, В и К, Електро , Електро-СКС, Електро-пожароизвестяване, "Електро", ОВК, технолог, кореспондиращи по позиции в документацията. Към т.5. Участникът следва да представи документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, и на лицата, посочени в списъка по т. 3 от III.2.3., съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП; ІІІ.3)Специфични условия при обществени поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: Параметри на ценообразуването; тежест: 20 Показател: Срок за изпълнение на СМР в календарни дни; тежест: 20 Показател: Размер на аванса; тежест: 10 Показател: Предложена цена; тежест: 50   IV.3)Административна информация ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 28.09.2012 г.  Час: 17:00 Платими документи НЕ ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 01.10.2012 г.  Час: 17:00 IV.3.6)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.7)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 120 IV.3.8)Условия при отваряне на офертите Дата: 03.10.2012 г.  Час: 14:00 Място Министерство на отбраната Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП. Участници в процедурата или техни упълномощени представители участват в публичното заседание на комисията като подават заявка до деня преди датата на публичното заседание на комисията включително. За деня, място и час на отваряне на ценовите предложения ще се публикува информация на сайта на Министерство на отбраната в профила на купувача. Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП за деня, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения информация ще бъде публикувана на сайта на Министерство на отбраната.   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.1)Tова представлява периодично възлагане на поръчка НЕ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС НЕ VI.3)Допълнителна информация Документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка може да бъде изтеглена от интернет страницата на Министерство на отбраната.Срокът за изпълнение е максимум 120 календарни дни и започва от датата на подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка. Крайният срок за подаване на офертата е 17:00 часа на 45-тия календарен ден включително, считано от деня, следващ датата на изпращане на обявлението за вписване до Агенция по обществени поръчки и публикуването на интернет страницата на Министерство на отбраната в профила на купувача. VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби Съгласно чл. 120 от ЗОП. VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби Комисия за защита на конкуренцията., бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 16.08.2012 г.   ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция 1. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 22 180 Казанлък. 1)Кратко описание Кхненския блок се намира в полуподземния етаж на сграда с обща РП от 544 кв. м. Кухнята е за едновременно хранене на 150 души и са предвидени изискващите се по норматив складови, производствени и административно битови помещения. Изграждат се две котелни на природен газ и дворна мрежа за природен газ. 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45212500 Описание: Преустройство на кухни или ресторанти 3)Количество или обем Дейностите които ще се извършат са СМР по различните части по одобрени инвестиционни проекти. 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение   Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция 2. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 34 750 Карлово. 1)Кратко описание Кухненския блок е за едновременно хранене на 200 души и бюфет разположен извън обема на столовата. Предвидени изискващите се по норматив складови, производствени и административно битови помещения. Предвидено е изграждане котелно на течно /дизелово/ гориво. 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45212500 Описание: Преустройство на кухни или ресторанти 3)Количество или обем Дейностите които ще се извършат са СМР по различните части по одобрени инвестиционни проекти. 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение   Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция 3. Ремонт на хранителен блок във военно формирование 34 340 Горна Баня. 1)Кратко описание Извършват се строително ремонтни работи на съществуващ кухненски блок по части арх., ВК, ОВК, Електро и технология. 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45212500 Описание: Преустройство на кухни или ресторанти 3)Количество или обем Дейностите които ще се извършат са СМР по различните части по одобрени инвестиционни проекти и количествени сметки. 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение