Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации - възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Наименование:Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично””, реф. № PPС 12-062 Възложител: "ЧЕЗ Разпределение България" АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08.10.2012 г., 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1)Наименование, адреси и лица за контакт "ЧЕЗ Разпределение България" АД, ул. Цар Симеон 330, За: Христо Чавдаров, България 1309, София, Тел.: 02 8958916, Факс: 02 8272171;02 8270332 Място/места за контакт: Христо Чавдаров Интернет адрес/и: Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: Дирекция "Доставки и логистика", бул. "Европа" №2, За: Христо Чавдаров, България 1360, София, Тел.: 02 8958916, Факс: 02 8272171;02 8270332 Място/места за контакт: Христо Чавдаров Интернет адрес/и: Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: Дирекция "Доставки и логистика", бул. "Европа" №2, За: Христо Чавдаров, България 1360, София, Тел.: 02 8958916, Факс: 02 8272171;02 8270332 Място/места за контакт: Христо Чавдаров Интернет адрес/и: Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: "ЧЕЗ Разпределение България" АД, ул. Цар Симеон 330, За: деловодител, България 1309, София, Тел.: 02 8958732; 02 8958843 Място/места за контакт: деловодство Интернет адрес/и: I.2)Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с: Електрическа енергия РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА II.1)Описание II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично””, реф. № PPС 12-062. II.1.2)Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата Строителство Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите Място на изпълнение: територията обслужвана от ЧЕЗ Разпределение България АД Код NUTS: BG411 ІІ.1.3)Настоящото обявление е за: Възлагане на обществена поръчка ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично”” и реф. № PPС 12-062. Обектът на поръчката е разделен на четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично” – Район Изток” Район Изток обхваща следните общини - Младост, Искър, Панчарево, Изгрев, Лозенец, Студенски град. Обособена позиция 2 – „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично” – Район Запад” Район Запад обхваща следните общини - Нови искър, Люлин, Възраждане, Връбница, Надежда, Банкя, Илинден, Красна поляна. Обособена позиция 3 – „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично” – Район Север” Район Север обхваща следните общини - Средец, Сердика, Подуене, Слатина, Кремиковци, Оборище. Обособена позиция 4 – „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично” – Район Юг” Район Юг обхваща следните общини - Витоша, Овча купел, Красно село, Триадица. ІІ.1.6)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45310000 Описание: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации ІІ.1.8)Обособени позиции ДА Оферти трябва да бъдат подадени: Само за една обособена позиция ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти НЕ   II.2)Количество или обем на поръчката ІІ.2.1)Общо количество или обем съгласно документацията за участие ІІ.3)Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката Срок на изпълнение в месеци 24  

продължава...

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ІІІ.1)Условия свързани с изпълнение на поръчката ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции Гаранцията за участие Всеки участник представя гаранция за участие в зависимост от обособената позиция, за която участва, както следва: Обособена позиция 1 - 4 000,00 лв. Обособена позиция 2 - 3 000,00 лв. Обособена позиция 3 - 3 000,00 лв. Обособена позиция 4 - 4 000,00 лв. Размерът на гаранцията за участие за съответната обособена позиция е посочена и в обявлението. Участникът избира сам, една от посочените по долу форми, за гаранция за участие: - парична сума (депозит), преведена по сметката на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, посочена в обявлението – банка: Уникредит Булбанк - IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL; BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично”” и реф. № PPС 12-062, обособена позиция ...................................................................................................... Представеният документ следва да бъде подпечатан с мокър печат от обслужващата участника банка, чрез която е извършено разплащането ; - банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на “ЧЕЗ Разпределение България” АД в съответствие с образеца в документацията. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие следва да е един месец след изтичане срока на валидност на офертата. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора и е в размер на 3% от посочената в настоящата документация стойност на съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично”” и реф. № PPС 12-062, обособена позиция..................... .................................................................................................................Представеният документ следва да бъде подпечатан с мокър печат от обслужващата участника банка, чрез която е извършено разплащането; - банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, в съответствие с образеца в документацията. Условията и сроковете, свързани с гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. ІІІ.1.2)Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат Плащането се извършва по ред, начин и условия, посочени в договора. ІІІ.1.4)Други особени условия Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл.48, ал.1 във връзка с чл.48, ал.3 и ал.4 от ЗОП. Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за изпълнението на обществената поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. ІІІ.2)Условия за участие ІІІ.2.1)Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри Изискуеми документи и информация: 1. Оферта по образец (заглавна страница); 2. Копие от документа на участника за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. В случай, че участникът е чуждестранно физическо лице се представя заверено копие на документа за самоличност в официален превод. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, то документите по настоящата т. 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се представя и копие на договор за създаване на обединението. В договора за създаване на обединението или на отделен документ, подписан от участниците в обединението, се посочва представляващия обединението. 3. Декларация по чл. 47 ал. (1) т. 1 и ал. (2) т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП. 4. Декларация по чл. 47, ал. (1), т. 2 и т. 3 и ал. (2), т. 1, т. 2а и т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП. 5.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП. 6.Декларация от представляващия участника за наличие/отсъствие на подизпълнители. 7. Декларация от представляващия участника за имената на подизпълнителите /ако се предвиждат такива/, съдържаща данни за конкретния вид работа, която ще изпълнява всеки от тях и дела на изпълняваната от всеки подизпълнител вид/част от работата. 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. 9. Документ за гаранция за участие. 10.Документ за платена документация за участие. 11. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП . 12. Декларация за приемане условията на Споразумението за осугуряване на здравословни и безопасни условия на труд. ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности Копие от застраховка на участника за професионална отговорност в строителството, съгласно член 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, валидна към крайната дата за получаване на оферти, посочена в обявлението. ІІІ.2.3)Технически възможности 1. Декларация от представляващия участника, съдържаща поименен списък на ръководния инженерно-технически персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, съгласно образеца в документацията. Минимално изискване: Наличие на поне 3 /три/ лица от ръководния инженерно-технически персонал на участника със средно или висше електротехническо образование, от които поне 1 /един/ с V-та квалификационна група и 2 /двама/ с минимум ІV–та квалификационна група по безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ. Като доказателство за декларираните обстоятелства към декларацията задължително се прилагат: Заверени копия с гриф “Вярно с оригинала” на документи, валидни към крайната датата за получаване на оферти, посочена в обявлението, удостоверяващи притежаваната квалификационна група съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ на ръководния инженерно-технически персонал посочен в декларацията. 2.Декларация от представляващия участника за собствените и/или наети технически лица към момента на подаване на офертата, които участникът ще използва за изпълнение предмета на поръчката, съгласно образеца в документацията Минимално изискване Наличие на 10 /десет/ лица от техническите лица, които да притежават минимум трета квалификационна група по безопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ). Като доказателство за декларираните обстоятелства към декларацията задължително се прилагат: Заверени копия с гриф “Вярно с оригинала” на документи, валидни към крайната датата за получаване на оферти, посочена в обявлението, удостоверяващи притежаваната квалификационна група съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ на техническите лица посочени в декларацията. 3. Декларация от представляващия участника за техниката, която ще използва при изпълнение обекта на поръчката, съгласно образец в документацията. Минимално изискване: Участникът следва да разполага със следната техника: 1 /един/ брой авто-багер;. 1 /един/ брой автокран; 1 /един/ брой товарен автомобил. Като доказателство за декларираните обстоятелства към декларацията задължително се прилагат: Заверени копия с гриф “Вярно с оригинала” на документи, удостоверяващи, че посочената техника и оборудване са собственост на участника, на лизинг или наети от участника. 4. Декларация от представляващия участника, съдържаща списък на основните му договори с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, придружена от препоръки (оригинали или нотариално заверени копия) за добро изпълнение за най-важните от тях (съгласно образеца в документацията). Минимално изискване: За посочения период, участникът следва да е изпълнил договори на обща стойност минимум 150 000 лв. без ДДС, формирана като сума от стойностите на не повече от три договора, придружени с препоръки за добро изпълнение и посочени в декларацията. Като доказателство за декларираните обстоятелства се прилагат оригинали или нотариално заверени копия на препоръки за добро изпълнение, издадени от Възложителите по договорите. Може да не се представят препоръки по всички договори от декларацията, но задължително трябва да има препоръки за договорите, участващи в покриването на минималното изискване. 5. Копие на Удостоверение на участника за регистрация в централен професионален регистър на строителя издадено от Камарата на строителите в България за ІІІ (трета) група, строежи минимум ІІI (трета) категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС, придружено от двустранното копие на талона. Удостоверението да е издадено и валидно към крайната дата за подаване на оферти, посочена в обявлението. ІІІ.3)Специфични условия за поръчки за услуги  

продължава...

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА ІV.1)Вид процедура ІV.1.1)Вид процедура Открита   ІV.2)Критерии за оценка на офертите ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите Най-ниска цена ІV.2.2)Ще се използва електронен търг НЕ   IV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ІV.3.1)Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя PPС12-062 ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка НЕ ІV.3.3)Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие 28.09.2012 г.  Час: 16:00 Платими документи ДА Цена 20 BGN Условия и начин на плащане Сумата е в лева без ДДС. Документацията за участие може да се получи на адрес: гр. София, бул. "Европа" 2, деловодство, срещу копие на платежно нареждане за банков превод по сметката на "ЧЕЗ България" ЕАД, Сити банк, IBAN BG 65 CITI 9250 1005 0048 02, BIC CITIBGSF или платени на посоченият адрес от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00ч ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие 08.10.2012 г.  Час: 16:00 IV.3.5)Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие Български IV.3.6)Срок на валидност на офертите Продължителност в дни 150 IV.3.7)Условия за отваряне на офертите Дата: 09.10.2012 г.  Час: 10:00 Място гр. София, бул. "Европа" 2 Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите Участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел   РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ VI.2)Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС НЕ VI.4)Процедури по обжалване VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 Интернет адрес/и: URL: https://www.cpc.bg. VI.4.2)Подаване на жалби съгласно чл.120 и чл.121 от ЗОП VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление 15.08.2012 г.   ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично” – Район Изток” 1)Кратко описание „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично” – Район Изток” Район Изток обхваща следните общини - Младост, Искър, Панчарево, Изгрев, Лозенец, Студенски град. 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45310000 Описание: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации 3)Количество или обем Съгласно документациата за участие 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение   Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично” – Район Запад” 1)Кратко описание „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично” – Район Запад” Район Запад обхваща следните общини - Нови искър, Люлин, Възраждане, Връбница, Надежда, Банкя, Илинден, Красна поляна. 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45310000 Описание: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации 3)Количество или обем Съгласно документациата за участие 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение   Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично” – Район Север” 1)Кратко описание „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично” – Район Север” Район Север обхваща следните общини - Средец, Сердика, Подуене, Слатина, Кремиковци, Оборище. 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45310000 Описание: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации 3)Количество или обем Съгласно документациата за участие 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение   Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично” – Район Юг” 1)Кратко описание „Строително-монтажни работи за присъединяване на нови потребители от кабелна електроразпределителната мрежа СрН и НН, обслужвана от Направление „Столично” – Район Юг” Район Юг обхваща следните общини - Витоша, Овча купел, Красно село, Триадица 2)Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 45310000 Описание: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации 3)Количество или обем Съгласно документацията за участие 4)Информация за начална дата/краен срок за изпълнение