Обществени поръчки

Услуги по ремонт и поддръжка - възложител: "Южноцентрално държавно предприятие" ДП, ТП "Държавно горско стопанство Карлово"

Наименование:Текущ ремонт на административната сграда, стопанисвана от ТП „ДГС Карлово”, гр. Карлово, включващ външно боядисване на фасадата на сградата, вътрешно боядисване на всички кабинети, сутерена и котелното помещение, както и ремонт на санитарните възли Възложител: "Южноцентрално държавно предприятие" ДП, ТП "Държавно горско стопанство Карлово" Oсн. предмет: Услуги по ремонт и поддръжка Прогнозна стойност: 9 204 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/08/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Карлово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Южноцентрално държавно предприятие" ДП, ТП "Държавно горско стопанство Карлово", ул. "Калофер войвода" №23, За: Радослава Стефанова - юрисконсулт, Република България 4300, Карлово, Тел.: 0335 96502, E-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com, Факс: 0335 96531 Място/места за контакт: ТП "ДГС Карлово" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dgskarlovo-ucdp-smolian.com. Адрес на профила на купувача: www.ucdp-smolian.com ;www.dgskarlovo-ucdp-smolian.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на поръчката: „Текущ ремонт на административната сграда, стопанисвана от ТП „ДГС Карлово”, гр. Карлово, включващ външно боядисване на фасадата на сградата, вътрешно боядисване на всички кабинети, сутерена и котелното помещение, както и ремонт на санитарните възли”. Ремонтните дейности се извършват в административната сграда на ТП „ДГС Карлово” на адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода” №23 съгласно количествената сметка и техническо задание, част от документацията.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 50000000 Описание: Услуги по ремонт и поддръжка   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Стойността на поръчката с всички включени разходи не може да надвишава 9204,00 лв /девет хиляди и двеста и четири лева/, без включен ДДС. Участниците следва да включат в офертната си цена всички разходи свързани с реалното изпълнение на обекта, включително транспортни разходи, разходи за механизация, разходи за употреба на основни и спомагателни технически средства, мероприятия по охрана и безопасност на труда, обезопасяване, разходите свързани с документалното оформяне на обекта, преките и допълнителните разходи за труд, разходи за влаганите материали.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 9204 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. "Калофер войвода" №23   NUTS: BG421   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Работите при изпълнение на услугата следва да бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и действащите строителни нормативи. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа, противопожарна безопасност – ЗЗБУТ, „Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”, противопожарните строително-технически норми, Наредба І-209/2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и др. По време и след изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за качество.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 29/08/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Оферти могат да представят всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. Желаещите да участват в избора на изпълнител, трябва да попълнят оферта по образец, ведно със съответните приложения към нея /Приложение от № 1 до № 5/, които могат да бъде намерен на следните електронни интернет страници: www.dgskarlovo.ucdp–smolian.com и www.ucdp-smolian.com. Офертата следва да съдържа: Оферта за участие – Приложение №1; Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, ал.2, т.2 и ал.5, т.1 от ЗОП – Приложение №2; Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и ал.5, т.2 от ЗОП – Приложение №3; Декларация – Приложение №4; Оферта за цена – Приложение №5. Участниците депозират офертата си в запечатан непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл на плика се изписва "За ТП "ДГС Карлово" относно обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на административната сграда, стопанисвана от ТП „ДГС Карлово”, гр. Карлово, включващ външно боядисване на фасадата на сградата, вътрешно боядисване на всички кабинети, сутерена и котелното помещение, както и ремонт на санитарните възли”, като се посочва пълното и точно наименование на физическото или юридическото лице – участник, което подава офертата, както и адреса за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Единствено приложение №5 се поставя в отделен непрозрачен плик, съдържащ се в плика с офертата и приложенията към нея. Офертите трябва да бъдат получени до 16:00 часа на 29.08.2012г. на адреса на ТП "ДГС Карлово" – гр. Карлово, ул. „Калофер войвода” №23, подадени на място, по пощата или с куриер. Оферта изпратена по пощата или с куриер, трябва да е постъпила в деловодството на поделението в срока определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на участника. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се проведе на 30.08.2012г. от 10:00 часа в административна сграда на ТП ”ДГС Карлово”.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 29/08/2012