Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Шумен

Наименование:Преустройство на училище „Гео Милев” в ОДЗ и Общински център за деца, гр. Шумен Възложител: Община Шумен Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 180 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/08/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Шумен, бул." Славянски" 17, За: Стоян Стоянов 054857735, България 9700, Шумен, Тел.: 054 857735, E-mail: e-mail: mayor@shumen.bg, Факс: 054 800400 Място/места за контакт: Началник звено "СМР" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.shumen.bg. Адрес на профила на купувача: www.shumen.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Преустройство на училище „Гео Милев” в ОДЗ и Общински център за деца, гр. Шумен Количеството и обема на СМР са посочени в приложена в профила на Община Шумен, количествена сметка. Финансиране на предмета на поръчката: Финансирането ще се извърши по следния начин: 1. Дейностите предмет на настоящата процедура ще бъдат заплатени в срок от 120 календарни дни считано от датата на приемане на извършените работи и представяне на съответния финансов отчетен документ. Възложителят има право на разсрочване или отсрочване на плащанията за срок до 120 календарни дни, считано от датата на която са дължими. До изтичане на този срок, дължимите суми не са изискуеми и изпълнителя не може да търси изпълнението им , да иска обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение. 2. Стойността на поръчката се определя в лева без ДДС и се предлага от участника в Офертата му. В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба на Изпълнителя.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Количеството и обема на СМР са посочени в приложена в профила на Община Шумен, количествена сметка. Посочената по долу стойност включва ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 180000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Шумен   NUTS: BG333   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Строително - монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на предвижданията на приложената количествена сметка, ЗУТ, ЗЗБУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение. Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от предвиденият в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Изисквания към участника: 1. Участника следва да представи оферта за участие в процедурата в съответствие с приложения към настоящата покана образец, която да съдържа: - срок за извършване на СМР. - гаранционен срок на СМР. - размер на неустойката при забавено изпълнение и при некачествено изпълнение. - Срок на валидност на офертата, който срок не може да е по кратък от 90 календарни дни, считано от датата на отваряне на офертата. - Списък на техническото оборудване, което ще се ползва при изпълнение на поръчката. - Списък на лицата които ще са заети при изпълнение на поръчката. Прилага се декларация за регистрация в Търговския регистър или се представя удостоверение за актуално състояние. Прилага се декларации за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 2. В отделен запечатан плик с надпис предлагана цена следва да се представи Цена за извършване на СМР, посочена в Ценова оферта, по образец, към която се прилагат количествено стойностна сметка на база предвижданията на количествена сметка и анализи на ценообразуването. Всички посочени по горе документи се представят в запечатан непрозрачен плик, на който да се посочи следната информация: „Преустройство на училище „Гео Милев” в ОДЗ и Общински център за деца, гр. Шумен В долния десен ъгъл на плика се изписва името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Р1 – показател за предложена цена с относителна тежест на показателя 50 % Р2 – показател за предложен срок за изпълнение с относителна тежест на показателя 30 % Р3 – Гаранционен срок с относителна тежест на показателя 10 % Р4- Размер на неустойката при некачествено изпълнение и при забавено изпълнение с относителна тежест на показателя 10 %   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 30/08/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертата следва да се подаде до 17:00 часа, на 30.08.2012 година в ст. 204/деловодството/ на административната сграда на Община Шумен, бул. „Славянски” № 17.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 30/08/2012