Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения - възложител: Община Петрич

Наименование:Основен ремонт на четири броя спортни площадки Възложител: Община Петрич Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения Прогнозна стойност: 76 913 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Петрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Петрич, ул."Цар Борис III" 24, За: инж.Петя Кънчева, Република България 2850, Петрич, Тел.: 0745 69131, E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, Факс: 0745 62090 Място/места за контакт: стая 309, ет.3 в сградата на ОбА-Петрич Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.petrich.bg. Адрес на профила на купувача: www.petrich.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Основен ремонт на четири броя спортни площадки-Спортна площадка ІV-то ОУ”Христо Смирненски”, гр.Петрич, Спортна площадка ІІІ ОУ”Гоце Делчев”, гр.Петрич, Спортна площадка ОУ”Васил Левски”, с.Коларово и Спортна площадка кв.182, гр.Петрич” Обект №1-"Спортна площадка ІV-то ОУ”Христо Смирненски”-стойността на обекта не трябва да надхвърля 25 500 лв. без ДДС. За Обект №2-"Спортна площадка ІІІ ОУ”Гоце Делчев”-стойността на обекта не трябва да надхвърля 16 167 лв. без ДДС. За Обект №3 -"Спортна площадка ОУ”Васил Левски”, с.Коларово-стойността на обекта не трябва да надхвърля 22 779 лв. без ДДС. За Обект №4- "Спортна площадка кв.182, гр.Петрич”-стойността на обекта не трябва да надхвърля 12 467 лв. без ДДС.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45212200 Описание: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: За Обект №1-почистване на основа с мотометла и пръскане с битумна емулсия-1000 м2, полагане асфалт-1000 м2. Стойността на обекта не трябва да надхвърля 25 500 лв. без ДДС. За Обект №2-направа изравнителна бетонова настилка с дебелина 4см. и армирана мрежа ф 4мм-576 м2, доставка и монтаж изкуствена трева-2,5см-576 м2, дост. и полагане кварцов пясък и примеси-6.00 т., дост. и полагане гранули-6.00 т., дост. и монтаж врати- минифутбол-2бр. Стойността на обекта не трябва да надхвърля 16 167 лв. без ДДС. За Обект №3- ръчен изкоп основи-15 м3, обратен насип от земя-78 м3, дост. и полагане дрениращ баластрен слой- 0,20м-78 м3, уплътняване ръчно с трамбовка на пласт -0,10м-156 м3, полагане изолационно полиетиленово покритие-390 м2, кофраж за бетонови стени-106 м2, армировка-220 кг., полагане бетон В15 за основи-15 м3, полагане бетон В20 за стени-15 м3, армирана бетонова настилка В20-49 м3, превоз бетонови разтвори-89 м3, дост. и монтаж стоманени колове ф51/3-675 кг., дост. и монтаж стоманени колове ф60/3-140 кг., дост. и монтаж оградна мрежа с пластично покритие-262 м2, минизиране метални колове-32 м2, дост. и монтаж метална врата-1 бр., дост.и монтаж мрежа ф6-390 кг. Стойността на обекта не трябва да надхвърля 22 779 лв. без ДДС. За Обект №4- разбиване бетон с къртач-1.5 м3, изкоп за подравняване и пробутване-мех.-64 м3., ръчен изкоп за подравняване-60 м3., ръчен изкоп за бордюри-18 м3., кофраж стена-17м2., арматура стена-50 кг., бетон В20 за стена-3м3, доставка хумус и подравняване-160 м3, затревяване- ръчна обработка-800 м2, доставка и полагане бордюри-140 м, тротоарна настилка 30/30-30 м2, демонтаж поцинкована ламарина ограда-8м2, демонтаж, ремонт и монтаж метална врата-1бр., доставка и монтаж метална врата- 1.00/2.00-1бр., механизиран изкоп-80 м3, превоз зем. маси със самосфал на 7 км-80м3. Стойността на обекта не трябва да надхвърля 12 467 лв. без ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 76913 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Петрич   NUTS: BG413   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Офертата на участник, който e :осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс няма да бъде разглеждана. При сключване на договора, определеният изпълнител представя документи от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по член 47,ал.1,т.1 и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47,ал.5; 2. Определеният изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % от общата стойност за изпълнение на поръчката(парична или банкова по избор). 3. При подготовка на предложението за изпълнение на поръчката и при изпълнение на същата да се спазват стриктно изискванията на Възложителя визирани в Техническата спецификация, която се намира на интернет адрес на Община Петрич-www.petrich.bg.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Срок за изпълнение-40 точки Предлагана цена-60 точки   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 04/09/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Община Петрич предоставя достъп по електронен път до допълнителна информация, съдържаща I.Указания за изготвяне и представяне на офертата;II. Образци;III.Проект на договор за изпълнение на поръчката ; IV. Техническа спецификация, които може да намерите на интернет адрес на възложителя:www.petrich.bg, раздел Обществени поръчки до изтичането на срока на валидност на публичната покана, посочен в раздел ІV на настоящата покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 04/09/2012