Обществени поръчки

Строителен надзор по време на строителството - възложител: Община Етрополе

Наименование:Изпълнителят ще извърши независим строителен надзор съгласно чл. 168 от Закона за Устройството на територията и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и действащи в момента нормативни актове за извършване на СМР до въвеждането на обектите в експлоатация, при изпълнението на строително–монтажни работи по проект на Община Етрополе - „Корекция на р. Ябланица, гр. Етрополе от О.Т. 435-418 до О.Т. 520-521” Възложител: Община Етрополе Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 12 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/09/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Етрополе, гр. Етрополе, пл. „Девети септември” N 1, За: инж. Марияна Петрова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68204, E-mail: m_petrova@dir.dg, Факс: 0720 65011 Място/места за контакт: гр. Етрополе, пл. „Девети септември” N 1 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.etropolebg.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1423&Itemid=153. Адрес на профила на купувача: https://www.etropolebg.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1423&Itemid=153.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изпълнителят ще извърши независим строителен надзор съгласно чл. 168 от Закона за Устройството на територията и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и действащи в момента нормативни актове за извършване на СМР до въвеждането на обектите в експлоатация, при изпълнението на строително–монтажни работи по проект на Община Етрополе - „Корекция на р. Ябланица, гр. Етрополе от О.Т. 435-418 до О.Т. 520-521”   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 71520000, 71521000 Описание: Строителен надзор Строителен надзор по време на строителството   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Изпълнителят извършва строителен надзор в пълен обем на предвидените от Закона за Устройството на територията (чл.168) отговорности и задължения, НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и действащи в момента нормативни актове за извършване на СМР до въвеждането на обектите в експлоатация и осъществява функциите на инвеститорски контрол. Лицето, упражняващо строителен надзор, ще следи за: законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ, контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания, годността на строежа за въвеждане в експлоатация и др. съгласно действащото законодатеслтво;   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 12000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр.Етрополе   NUTS: BG412   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Не може да участва, респ. ще бъде отстранен от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертите участниците подават декларации по Образци No. 3, 4 и 5, а при сключването на договора избрания изпълнител следва да представи официални документи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Копие от Договор/полица за застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорност, съгласно чл.5, ал.4, от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството или еквивалент (за чуждестранни лица). Застраховката да е валидна към датата на отваряне на офертата и най-малко за срока на валидност на офертата за участие в процедурата. Копие от лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ, издаден по реда на „Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор”. Лизензът трябва да е валиден най-малко още 12 /дванадесет/ месеца от датата на подване на офертата и да бъде придружен от списъка/списъците към него на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Участникът е длъжен да упражнява строителен надзор чрез екип от технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Физическите лица, чрез които консултантът ще упражнява строителния надзор по обекта на поръчката, следва да са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър". Екипът, с който участникът ще осъществява строителният надзор, трябва да включва ръководни и технически лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството, и специалисти, наричани ключови експерти, които са включени в списъка на екипа на правоспособните физически лица, назначени по трудов или граждански договор, който списък е неразделна част от Лиценза за упражняване на строителен надзор на съответния участник.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1.КРИТЕРИЙ - икономически най-изгодна оферта 2.Показатели за оценка и относителната им тежест. 1) Рискове по изпълнението – K2 – максимален брой точки - 20; 2) Методология и организация за изпълнение на поръчката – K3 максимален брой точки – 50; 3) Ценово преложение „Предлагана цена” - K1 - максимален брой точки – 30.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 05/09/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: https://www.etropole.com/   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 05/09/2012