Обществени поръчки

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища - възложител: Община Трън

Наименование:Ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа разположена на територията на Община Трън Възложител: Община Трън Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 188 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

BG-град Трън

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Трън, Община Трън, град Трън, пл. "Владо Тричков" № 1 ;, За: Евгения Такова, Република Българ 2460, град Трън, Тел.: 07731 2304, E-mail:obshtina_tran@mail.bg, Факс: 07731 3042 Място/места за контакт: гр. Трън пл. "Владо Тричков" №1 - общинска администрация Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tran.bg. Адрес на профила на купувача: www.tran.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа разположена на територията на Община Трън, както следва: 1. „Основен ремонт на път Главановци – Насалевци – Рани луг – Слишовци”; 2. „Основен ремонт на път Трън – Банкя”; 3. „Основен ремонт на път Реяновци – Джинчовци – Стрезимировци”; 4. „Основен ремонт на гл. път ІІІ-637 – Стайчовци (Вукан – Долна Мелна – Стайчовци)”; 5. „Основен ремонт на път Трън – Ждрелото – Ломница” - по вид и количество описано в КСС.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233200 Описание: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа разположена на територията на Община Трън, както следва: 1. „Основен ремонт на път Главановци – Насалевци – Рани луг – Слишовци” 4895 м2; 2. „Основен ремонт на път Трън – Банкя” 1469 м2; 3. „Основен ремонт на път Реяновци – Джинчовци – Стрезимировци” 1469 м2; 4. „Основен ремонт на гл. път ІІІ-637 – Стайчовци (Вукан – Долна Мелна – Стайчовци)” 1151 м2; 5. „Основен ремонт на път Трън – Ждрелото – Ломница” 2031 м2.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 188333 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Четвъртокласната пътна мрежа разположена на територията на община Трън   NUTS: BG414   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Участниците трябва да отговарят минимум на следните изисквания: - Да имат общ оборот не по - малко от 500 000 лв. през последните 3 /три/ календарни години 2009, 2010, 2011г. Да имат оборот от изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката не по малко от прогнозната стойността на поръчката през последните 3 /три/ календарни години 2009, 2010, 2011г. Под договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка следва да се разбират: договор/и за извършване на ремонт, поддържане, рехабилитация или изграждане на пътища от ІV, ІІІ, ІІ, І клас, както и автомагистрали; За договорите, посочени от участника като договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка задължително се представят и Препоръки (Референции) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка. В препоръките задължително трябва да са посочени: наименование и стойност на услугата, както и дали услугата е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Да притежават действаща застраховка “Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ валидна до края срока на договора. Да са регистрирани в Камарата на строителите за обекти от II /втора група/, 3 /трета категория/. Доказва се с удостоверение за регистрацията, съгласно Закона за камарата на строителите. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП - Да притежава и/или да разполага минимум със собствено или наето оборудване както следва: 1 бр. асфалтополагаща машина, 1 бр. пътна фреза, 1 бр. валяк колесен, 2 бр. фугорез, 2 бр. трамбовъчна машина, 2 бр. валяк, 2 самосвали. Необходимото оборудване за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или наето, съответно доказано с документ за собственост или договор за наем за периода на поръчката. Участникът следва да предложи поне две технически лица, които да отговарят за изпълнение на строително-монтажните работи на обектите. Участникът да разполага с работници, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на всички обекти на поръчката. Доказва се с дипломи и удостоверения от НАП за регистрирани трудови договори. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; Доказва се със: Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 04/09/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в указанията за участие и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично,по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или с по куриер с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.Пликът трябва да съдържа следните документи: Списък на представените от участника документи. Оферта по образец. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане условията на проекта на договора - по образец. Административни сведения по образец. Посочен ЕИК или документ за регистрация и Удостоверение за актуално състояние на участника (само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), издадено от компетентен орган, когато той е юридическо лице, или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Документът се представя в оригинал или заверено от участника копие. Когато участникът е физическо лице – заверено копие от документ за самоличност; Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2, 2а и 5 от ЗОП, чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП и Декларация по чл.47, ал.5 по образец. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП по образец. Списък декларация за строителните машини по образец. Справка декларация за оборот по образец. Списък декларация за изпълнени договори по образец. Списък на персонал по образец. Декларации за подизпълнители по образец. Техническа оферта с КСС по образец. Ценово предложение на участника по образец. Проект на договор по образец. Документацията ще бъде публикувана в сайта на община Трън /www.tran.bg/   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 03/09/2012