Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях - възложител: Община Драгоман

Наименование:Основен ремонт на административна сграда с покрив и стълбище - Кметство на с. Габер, община Драгоман Възложител: Община Драгоман Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 33 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2012, 14:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Драгоман

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Драгоман, ул."Захари Стоянов" №26, За: Андрей Иванов - кмет, Р България 2210, Драгоман, Тел.: 07172 2103, E-mail: obshtina_dragoman@abv.bg, Факс: 07172 2014 Място/места за контакт: Община Драгоман - гр.Драгоман Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https:/www.obshtinadragoman.com. Адрес на профила на купувача: https:/www.obshtinadragoman.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: - "Основен ремонт на административна сграда с покрив и стълбище - Кметство на с. Габер, община Драгоман" - включва: ремонт на комини, поправка тухлена зидария, мазилка. Демонтаж съществуващо покритие на покрива от ламарина - доставка и монтаж на нова покривна ламарина, демонтаж улуци, казанчета и водосточни тръби - доставка и монтаж на нови, смяна на дървена с PVC дограма - 6 бр., демонтаж на входна остъклена врата и доставка и монтаж на нова алуминиева входна врата, ремонт мозайка на външно стълбище. Основен ремонт на улица в с. Габер - включва:доставка и полагане на асфалтова смес за изкърпване на дупки според технологията на изпълнителя.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45200000 Описание: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Прогнозната стойност за "Основен ремонт на административна сграда - покрив и стълбище - Кметство на с. Габер, община Драгоман и основен ремонт на улица в с. Габер"е 33 333лв. без ДДС   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 33333 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Драгоман   NUTS: BG412   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Документи, които трябва да съдържа офертата 1 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата; 2. Заявление за участие - Приложение №1; 3. Административни сведения- Приложение №2; 4. Документ за самоличност - когато кандидатът е физическо лице, представя се копие, заверено „Вярно с оригинала”, подпис и печат; 5. Когато кандидатът е юридическо лице се представя Удостоверение за актуално състояние или ЕИК- документът се представя в оригинал или нотариално заверено копие. 6. Документ за регистрация по БУЛСТАТ- копие, заверено „Вярно с оригинала”; 7. Документ за регистрация по ЗДДС -копие, заверено „Вярно с оригинала”; 8 Документ, удостоверяващ регистрация в професионален регистър- копие, заверено „Вярно с оригинала”; 9. Документ, удостоверяващ наличието на валидно сключена и в сила застраховка „Професионална отговорност” -копие, заверено „Вярно с оригинала”; 10 Декларация по образец-чл. 47, ал.1, от ЗОП- Приложение №3; 11. Декларация по образец-чл. 47, ал.2, от ЗОП- Приложение №4; 12. Декларация по образец-чл. 47, ал.5, от ЗОП- Приложение №5; 13. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП; 14. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП; 15. Списък на договорите за изпълнение на СМР, които са подобни на предмета на поръчката; 16. Описание на техническото оборудване на кандидата, всеки кандидат трябва да има на свое разположение миниму следното техническо оборудване: Скеле съответстващо на височината на сградата /собствено или наето/ – 1 бр. Необходимата специализирана техника и механизация за полагане на асфалтовата смес според технологията на кандидата. 17. Декларация, че при строителството ще бъдат влагани строителни материали и продукти, които са стандартизирани по БДС или еквивалентен на него, придружен със сертификат на производителя по стандарт за система за управление на качеството ISO 9001 или аналогичен; 18.Копие от валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 19.копие от валиден сертификат за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 20.Копие на валиден сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001 : 2007 21. Копие на валиден сертификат за социална отговорност на предприятията SA 8000:1997 22. Справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако кандидатът предвижда подизпълнители и дела на тяхното участие. Документите по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП се представят за всеки подизпълнител -Приложение №8; 2.23. Образец на техническо предложение - Приложение №6; 2.24. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява кандидата в процедурата;   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Оценяване и класиране на офертите: - Офертата се оценява от комисия по критерии „икономически най-изгодна оферта” и в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия. - Показатели за оценка на предложенията и методика за определяне на комплексната оценка на предложенията. Отварянето на офертите ще се извърши на 11.09.2012 г. в 14:30 часа в заседателната зала в административната сграда на община Драгоман. Крайната оценка е комплексен коефициент, получен като сбор от стойността на коефициентите К1, К2 , К3 и К4. К(комплексно)= К1+К2+К3+К4 На първо място се класира кандидатът получил най-висок коефициент К(комплексно). В крайната оценка най-много точки получава цената 40 точки. Максималният брой точки по този критерии ще събере участникът, който е предложил най-ниска цена в рамките на посочената в указанията за подготовка на офертите; б/ До 20 точки се дават на кандидата за гаранционния срок на конкретното предложение; в/ До 30 точки се дават на кандидата за срок за изпълнение на офертата. г/ До 10 точки се дават на кандидат за подробно описание на технологията на строителството . Методиката за определяне на комплексната оценка е, както следва: Относителна тежест на критериите: а/ критерий „предложена цена от кандидата”- тежест на критерия С1=40%; б/ критерий „гаранционен срок”- тежест на критерия С2=20%; в/ критерий „срок за изпълнение от кандидата”- тежест на критерия С3=30%. г/ критерий,технически показатели „-тежест на критерия С4=10 /начин на изпълнение на строителство, вкл. линеен график /; Оценка на критерия за определяне на максималната комплексна оценка на офертата е, както следва: В1= минимална предложена цена х40 Цена, предложена от кандидата В2= гаранционен срок, предложен от кандидата х20 Максимално предложен гаранционен срок В3=минимално предложен срок за изпълнение х30 Срок, предложен от кандидата Коефициент К1=С1 х В1 Коефициент К2=С2 х В2 Коефициент К3=С3 х В3 Коефициент К4=С4 Ккомплексно= К1+ К2+К3 + К4   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 10/09/2012, 14:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Кандидатите следва да отговарят на изискванията по чл.47,ал.1,ал2, ал.5 от ЗОП.При неизпълнение на тези изисквания същите ще бъдат отстранени Цялата информация е качена на сайта на община Драгоман.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 03/09/2012