Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"

Наименование:Изграждане на водомерна шахта на тераса на кота + 0,00 и ресторант на кота – 3,90 в района на резиденция “Лозенец Възложител: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения Прогнозна стойност: 2 167 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", бул. "Цар Освободител" №7, За: Вяра Тодева, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9221707, E-mail:maryana_petrova@militaryclubs.bg, Факс: 02 9810731 Място/места за контакт: Централен военен клуб Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.militaryclubs.bg. Адрес на профила на купувача: www.militaryclubs.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: “Изграждане на водомерна шахта на тераса на кота + 0,00 и ресторант на кота – 3,90 в района на резиденция “Лозенец””   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000, 45200000, 45240000 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно Техническото задание, публикувано в Профила на купувача на интернет адреса на агенцията: www.militaryclubs.bg. Стойността на поръчката е до 2 166,66 (две хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки) лв. без ДДС.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2167 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: На територията на резиденция "Лозенец", гр.София   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: І. Участниците трябва да представят оферта в запечатан, надписан и непрозрачен плик. Тя следва да отговаря на изискванията на бл.101в от ЗОП, както и да съдържа: 1. Оферта (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци, публикувана на интернет адрес: www.militaryclubs.bg. Офертата задължително съдържа: 1.1. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: 1.2. Удостоверение за актуално състояние Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). 1.3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (заверено от участника копие); 1.4. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие); 1.5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) 1.6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП (оригинал) – (Приложение № 4). 1.7.Декларация чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП (оригинал) – (Приложение № 5) 1.8. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП (оригинал) – (Приложение № 6) 1.7. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – по образец (Приложение № 7) 1.8. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние: 1.8.1. Участниците трябва да са реализирали оборот от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка за последните 3 (три) години – 2009, 2010 и 2011 г. общо не по-малък от 6 499 (шест хиляди четиристотин деветдесет и девет) лв. - представя се справка /декларация за общия оборот и за оборота от дейности, които са обект на поръчката, по образец (Приложение № 8); 1.8.2. Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка. Това се доказва с декларация, съдържаща списък на основните договори за подобни дейности, извършени през последните три години, по образец (Приложение № 9); 1.8.3. Участниците трябва да представят заверени копия на минимум 3 (три) бр. референции/препоръки за добро изпълнение, издадени през последните 3 (три) години. Препоръките следва да са във връзка с изпълнението на дейности, аналогични на предмета на поръчката; 1.8.4. Участниците трябва да притежават застраховка за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За доказване на това изискване се представят: • Копие от застраховка за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. • Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. 1.9. Декларация за гаранционните срокове на отделните видове СМР (Приложение № 10); 1.10. Протокол за извършен оглед на обект (Приложение № 11); 1.11. Адм. сведения за участника (Приложение № 12); 2. Предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3; 3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 2; ІІ. Изисквания за изпълнение на поръчката - съгласно Техническото задание, публикувано на интернет адрес www.militaryclubs.bg. ІІІ. Участникът, избран за изпълнител, преди подписване на договора, следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от стойността му.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Предлагана цена - до 60 точки Срок за изпълнение - до 30 точки Оценка на единичните показатели за ценообразуване – до 10 точки   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 04/09/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 1. Пълно описание на обекта на поръчката; 2. Техническо задание; 3. Указания за подготовка на офертата; 4.Критерий за оценка на офертите 5. Образец на оферта; 6. Образец на ценово предложение; 7. Образец на предложение за изпълнение на поръчката; 8.Образци на декларации - Приложение №4, Приложение №5, Приложение №6,Приложение №7, Приложение № 8, Приложение № 8 и Приложение № 10. 9.Протокол за извършен оглед на обект; 10. Образец на административни сведения   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 04/09/2012