Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Габрово

Наименование:Обхватът на поръчката включва: 1.Изграждане на външна рампа за инвалиди. 2.Доставка и монтиране на външен вертикален платформен подемник за хора с увреждания, съгласно технически проект; 3.Aдаптиране на съществуващ санитарен възел към специфичните нужди на хората с увреждания. Възложител: Община Габрово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Асансьори за хора Строителни и монтажни работи на асансьори Прогнозна стойност: 36 692 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2012, 17:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: инж. Марияна Костадинова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818430, E-mail: mkostadinova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371 Място/места за контакт: Община Габрово Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg. Адрес на профила на купувача: https://www.gabrovo.bg/articles/index/lang:bg/p:166.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Обхватът на поръчката включва: 1.Изграждане на външна рампа за инвалиди. 2.Доставка и монтиране на външен вертикален платформен подемник за хора с увреждания, съгласно технически проект; 3.Aдаптиране на съществуващ санитарен възел към специфичните нужди на хората с увреждания. Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово е триетажна масивна сграда, построена през 1984 г. с обща застроена площ от 1184,41 кв. м. Подходът на сградата се намира на 1-ви етаж. Там се намира и фоайето на сградата, в което се експонират различни тематични астрономически материали. Звездната зала на планетариума с диаметър на купола 8 метра разполага с 50 места и се намира в сутерена. За създаване на външен достъп до НАОП – Габрово, на централния вход, който се намира на първи етаж, ще се изгради със средства на Община Габрово рампа за инвалиди. Рампата ще въвежда гражданите в централното фоайе на планетариума. От там лицата с увреждания излизат на прилежащата тераса, от която слизат на долното ниво (до Звездната зала) посредством хидравличен асансьор, специализиран за хора с увреждания. Предвижда се външният вертикален платформен подемник за хора с увреждания да е със следните параметри: - Номинален товар 400 кг. – до 4 лица; - Номинална скорост – 0,15 м/сек.; - Брой спирки – 2; - Брой врати – 2; - Височина на повдигане – 3 600 мм.; - Цялостна височина на шахтата – 5 900 мм.; - Височина на шахтата при горната площадка – 2 200 мм.; - Размери на платформата – 1000 / 1500; - Размери на шахтата – 1400 / 1600 - Захранване – 400 V, 3-фазно напрежение, 50 Hz, 16А, 52,5 мм2; - Електродвигател – 2,2 kW; - Демонтаж, ремонт, боядисване и монтаж на метални решетки. В сградата ще се направи и преустройство на съществуващ санитарен възел в непосредствена близост до Звездната зала, за да се осигури достъп за инвалидни колички. Преустройството предвижда събаряне и прорязване на преградни зидове, обшивки с водоустойчив гипсокартон, подови настилки, стенни облицовки, окачени тавани, частични Електро и ВиК инсталации и обзавеждане, съгласно Наредба № 4 от 1-ви юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Прорязването на съществуващите зидове е с цел да се монтират по-широки врати. Съществуващият зид между двете клетки на тоалетните ще се премахне и ще се направи и оборудва тоалетната за инвалиди с площ 7,56 кв.м. Така проектираният санитарен възел ще се състои от предверие и тоалетна за инвалиди с обща площ 12,15 кв.м. Предверието ще бъде обзаведено с мивка и шкаф за препарати и аксесоари за почистване на санитарно помещение с площ 4,59 кв.м.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000, 42416100, 45313100 Описание: Строителни и монтажни работи Асансьори за хора Строителни и монтажни работи на асансьори   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Размер на поръчката до 36 692 лв. (тридесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и два лева) без ДДС / в т. ч. СМР по компонент 2 и компонент 3 - общо 35 025,43 лв. без ДДС/   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 36692 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Народна астрономическа обсерватория и планетариум – гр. Габрово   NUTS: BG322   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Участникът трябва да има изпълнен минимум един подобен обект. За подобен обект се считат обектите от IV-та категория (първа група). Ако участник има изпълнени и въведени в експлоатация обекти с по-висока категория от тази на обекта, предмет на обществената поръчка, то те могат да послужат като доказателства за техническите възможности на участника и да отговорят на изискването на Възложителя. Това изискване се доказва с представяне на Удостоверение за въвеждане в експлоатация и/ или Констативни протоколи за приемане на извършени СМР (Акт 15) , референции от възложители и др. При подаване на офертите участниците трябва да представят в непрозрачен плик следните документи: 1. Удостоверение за актуално състояние на Участника или удостоверение от Агенцията по вписванията или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (заверено от Участника копие), ако участниците са юридически лица или еднолични търговци; 2.Попълнена ценова оферта по образец - Приложение 1 3. Остойностена количествена сметка – Приложение 2 4. Сертификати/Декларации за съответствие на предлаганoто съоръжение (асансьор) и снимков материал на съоръжението (от каталози и др.) 5. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Приложение 4 6. Декларация по чл.47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП – Приложение 5 7. Декларация по чл.47, ал. 1, т.1 и ал. 2,т.2 и т.5 от ЗОП – Приложение 6 8. Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП – Приложение 7 9. Удостоверение за регистрация в професионален или търговски регистър на страната с предмет строителство – първа група, минимум IV-та категория. 10. Доказателства за изпълнен минимум един подобен обект, а именно Удостоверение за въвеждане в експлоатация и/или Констативни протоколи за приемане на извършени СМР (Акт 15), референции от възложители и др. Срок за изпълнение на възложените ремонтни работи – не по-късно от 15.10.2012 г. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА - Най-ниска предлагана цена на база остойностена количествена сметка - Приложение 2 на Възложителя. Участникът предложил най-ниска цена се класира на I-во място.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 04/09/2012 17:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 04/09/2012