Обществени поръчки

Работи по ремонт на пътища - възложител: Териториално поделение "Държавно горско стопанство - Пловдив"

Наименование:Текущ ремонт на горски автомобилен път “Бойково”, подотдел 294 “ц”, на територията на ТП “ДГС – Пловдив Възложител: Териториално поделение "Държавно горско стопанство - Пловдив" Oсн. предмет: Услуги по ремонт и поддръжка Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 2 505 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Териториално поделение "Държавно горско стопанство - Пловдив" към "Южноцентрално държавно предприятие" - Смолян, бул. "Шести Септември" № 93, За: Недялка Георгиева, юрисконсулт, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 643470, E-mail: dgsplovdiv@ucdp-smolian.com, Факс: 032 644106 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dgsplovdiv.ucdp-smolian.com. Адрес на профила на купувача: https://ucdp-smolian.com/.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Текущ ремонт на горски автомобилен път “Бойково”, подотдел 294 “ц”, на територията на ТП “ДГС – Пловдив   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 50000000, 45233142 Описание: Услуги по ремонт и поддръжка Работи по ремонт на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Необходимите ремонтни дейности съгласно приложение №4   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2505 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Автомобилен път Бойково, подотдел 294 "ц" в териториалния обхват на ТП "ДГС - Пловдив"   NUTS: BG421   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Документи за участие : 1. Удостоверение за актуална търговска регистрация от Агенция по вписванията /копие заверено от кандидата/ или ЕИК; 2. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП - по образец (Приложение №1); 3. Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП - по образец (Приложение №2); 4. Оферта по образец (Приложение №3); 5. Проект на договор подписан на всяка страница без нанесени цени (Приложение №5); 6. Техническа оферта (Приложение №6); 7. Доказателства за технически възможности: - извлечение от балансови или задбалансови активи или договор за наем, доказващи наличието на булдозер; - копие от документ за регистрация и преминал технически преглед; - копия от трудов договор и документ за правоспособност на лицето, което ще управлява булдозера. Приложенията са посочени в интернет страницата на ТП "ДГС - Пловдив" www.dgsplovdiv@ucdp-smolian.com   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Критерий за оценяване – икономически най-изгодна оферта съгласно формулата: К = C + Т, където: C – оценка на ценовото предложение Т – оценка на техническото предложение C = Cmin/Cn * 60, където: C – оценка на ценовото предложение Cmin – най-ниската цена, предложена от участник Cn – цената, предложена от конкретния участник Т = Тmin/Тn * 40, където: Т – срок за изпълнение Тmin – най-кратък срок, предложен от участник Тn – срок, предложен от конкретния участник Предлаганата цена за изпълнение на поръчката да включва всички разходи по ремонта на горския автомобилен път и да е равна или по-ниска от 2505,35лв. /две хиляди петстотин и пет лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 10/09/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Участниците депозират офертите си заедно с необходимите документи в запечатан непрозрачен плик "А" в деловодството на ТП "ДГС - Пловдив" до 16:00 часа на 10.09.2012 год. Оферти, изпратени по пощата се приемат само ако са постъпили реално в деловодството в срока за приемане на документи. Върху плика се изписва наименованието на поръчката, името на кандидата, адрес, телефон за контакт и електронен адрес. В отделен непрозрачен, запечатан плик „Б” се поставя Офертата по образец /Приложение №3/. Плик „Б” се поставя в Плик „А”. Разглеждането и класирането на офертите ще се извърши на 11.09.2012 год. в 10:30 часа в административната сграда на ТП "ДГС - Пловдив". Могат да присъстват участниците или нотариално упълномощени от тях лица. Неприсъствието на участниците или нотариално упълномощени от тях лица не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите и отварянето на ценовите предложения.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 10/09/2012