Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Белово

Наименование:Рехабилитация на канализационна и дъждоприемна мрежа в община Белово Възложител: Община Белово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Белово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Белово, ул."Орфей" №4а, За: инж. Анета Кечева, България 4470, Белово, Тел.: 03581 2770, E-mail: kmet@belovo.eu Интернет адрес/и: Адрес на профила на купувача: www.belovo.eu.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: "Рехабилитация на канализационна и дъждоприемна мрежа в община Белово"   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно количествена сметка.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Населените места в Община Белово.   NUTS: BG423   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: I. Участникът следва да представи следните документи:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата ;2. Удостоверение за регистрация или единен идентификационен номер ;3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, от ЗОП; 4.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП;5.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;6. Информация за общия оборот на участника за последните три години /2009, 2010 и 2011/, и за оборота от строителството, който е предмет на настоящата поръчка, в зависимост от датата на която кандидатът е започнал дейността си, не по-малко от 70 000лв ; 7.Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;8. Списък на техническите лица, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката, включително тези, които ще отговарят за контрола на качеството. Към списъкът следва да се приложат автобиографии, копие от дипломи, и документация, удостоверяваща квалификацията на лицата;9. Декларация за оглед на обекта, извършен съвместно с представител на възложителя; 10.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя минимум III категория, с приложен валиден талон за 2012г.;11.Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя; Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 в сферата на "Строителство на обекти от инфраструктурата, ВиК, хидротехническо строителство, пътно строителство, или еквивалентен;13.Ценово предложение ; II.Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик с посочен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/ или електронен адрес, както и наименование на поръчката, съгласно указанието на Възложителя;III.Срок на валидност на офертите- не по-малко от 90 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; IV. Условия за сключване на договор с избрания изпълнител- преди подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, учасникът обявен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелства по ч.47, ал.1,т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП.;   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Критерият за възлагане на поръчката е “Икономически най-изгодна оферта”. Класирането на офертите се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” съгласно приложената към документацията “Методика за определяне на комплексна оценка на офертите” с тежест на показателите съответно: Срок за изпълнение – 50 %; Предложена цена – 50 %.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 10/09/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 10/09/2012