Строителни работи по общо изграждане на мостове – възложител: Община Белослав

Прочетена: 248

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул.“Цар Симеон Велики“ №23, За: Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3220, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул.“Цар Симеон Велики“ №23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на мост до площад „Белово”, гр.Белослав – Уширение на улично платно, южно от площад „Белово”, гр.Белослав” Площад „Белово” е част от уличната мрежа на гр.Белослав. Отводнителният канал преминава покрай площада, което се премоства от плочест водосток с отвор 4 м и недостатъчен габарит, което затруднява автомобилното и пешеходно движение през площада. Близостта на училището е също предпоставка за голям трафик на пешеходци и автомобили. Цел на настощия проект е ураширяване на съществуващия водосток с цел улесняване на трафика в района на площад „Белово”, ще бъде осигурено нормално двупосочно движение на превозно средства по улицата свързваща се с площад „Белово” от юг, направа на тротоари осигуряващи безопасно и удобно преминаване на пешеходци. За целта ще се премахне съществуващата асфалтова настилка, премахване на част от трошенокаменния пълнеж над съществуващата стоманобетонна плоча. Ще бъде разкъртен и премахнат съществуващият тротоар. Ще бъдат реконструирани съществуващите устои и ще се изгради нова стоманобетонна плоча за пътно платно и тротоари. Ще бъдат почистени корозиралите армировки на пътната плоча и ще се възстанови бетонното им покритие.След тези мериприятия не се променя и засяга дъното и напречното сечение на отводнителния канал.

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45221110

Описание:

Строителни работи по общо изграждане на мостове

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествена сметка -приложена към документацията.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

150000 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав

 

NUTS:

BG33

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците в процедурата следва да представят: 1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1 от ЗОП(Приложение № 2); 4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.2 от ЗОП(Приложение № 3); 5. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47 ал.5 от ЗОП(Приложение № 4); 6. Ценово предложение (Приложение № 5); 7. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на обект “Изграждане на мост до площад „Белово” гр.Белослав- Уширение на улично платно, южно от площад „Белово“, гр.Белослав.», придружена с подробни анализи на предложената цена. 8. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с нормите на Закона за Камарата на строителите за обекти от Четвърта категория за съответната група или еквивалентен документ в случай, че участват чуждестранни физически или юридически лица; 9.Доказателства за технически възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи: – а)Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка. – б)Декларация, съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката. в) Списък на договорите за изпълнените СМР през последните 3(три ) години, които са подобни на предмета на поръчката; г) Копие от валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалент. д)Копие от валиден сертификат за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001 или еквивалент. 10. Участниците следва да притежават валидна към обявената крайна дата за подаване на офертите «Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството», съгласно ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 11.Декларация за приемане условията в проекта на договор. (Приложение № 6); 12. Списък на видовете машини, участващи в изпълнението на обекта с цени на 1 машиносмяна. 13. Справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако кандидатът предвижда подизпълнители и дела на тяхното участие.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

икономически най-изгодно предложение, предвид: а) предлагана цена– 80 т.; б) срок на изпълнение– 20 т.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/09/2012, 17:00

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация и образци на документи могат да се получат в профила на купувача на адрес: на www.beloslav.org

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/09/2012

 

1 2

Сподели в социалните мрежи

Автор на 30.08.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: