Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Министерство на финансите

Наименование:Поръчката касае извършване на строително монтажни работи, на сграда собственост на Министерство на финансите в Резиденция „Кричим”. Ще се извърши групов оглед на обекта на 05.09.2012 г. /сряда/ от 10.00 ч., сборен пункт пред официалния вход на Резидинция "Кричим" от към село Куртово Конаре. Възложител: Министерство на финансите Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 264 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2012, 16:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на финансите, ул. "Г. С. Раковски" № 102, За: Милена Цонкова, България 1040, София, Тел.: 02 98592703, E-mail: m.tzonkova@minfin.bg, Факс: 02 98592898 Място/места за контакт: Дирекция "Финанси и управление на собствеността" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.minfin.bg.. Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/tender.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Поръчката касае извършване на строително монтажни работи, на сграда собственост на Министерство на финансите в Резиденция „Кричим”. Ще се извърши групов оглед на обекта на 05.09.2012 г. /сряда/ от 10.00 ч., сборен пункт пред официалния вход на Резидинция "Кричим" от към село Куртово Конаре.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000 Описание: Строителни и монтажни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Извършване на строително монтажни работи по части архитектурна, ОВК, Електро и ВиК, съгласно количествените сметки неразделна част от документацията за участие.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 264000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: село Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдив   NUTS: BG421   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Участникът следва да има минимален документално доказан специфичен оборот от изпълнението на строително монтажни работи, сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер не по-малко от 260 000 (двеста и шесдесет хиляди) лева без ДДС. Документи, с които се доказва – заверени копия от договор/и, придружени с референции за добро изпълнение или приемо-предавателни протоколи за извършените СМР. За договори, които все още не са приключили се декларират само изпълнените дейности и тяхната стойност за периода 2009 – 2011 г., като с декларирането се представят и референции за качеството на изпълненената част от договора. В случаите, в които Участникът е участвал в консорциум/обединение или като подизпълнител се описва само тази част от дейностите и тяхната стойност по договорите, които сам е изпълнил, като се представя и съответната референция за това. ЗАБЕЛЕЖКА: Към всеки представен договор задължително се прилага референция/и за добро изпълнение и/или приемо-предавателни протоколи с посочване на страните, стойност на договора без ДДС, срок на изпълнение, дата на подписване на реферинцията и/или приемо-предавателен протокол и номер на договора. Договори, за които не са приложени референции за добро изпълнение и/или приемо-предавателни протоколи няма да бъдат приемани. 2. Заверено копие от удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителите в България за четвърта категория строежи.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 10/09/2012, 16:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертите трябва да съдържат: 1. Данни за лицето, отправило предложението - наименование, ЕИК, телефон, лице за контакт, адрес за кореспонденция; 2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 3. Срок на валидност на предложението; 4. Участниците представят техническа и ценова оферта, съгласно приложените към поканата образци. С класирания на първо място участник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП - свидетелство за съдимост. Поканата, обяснителната записка, образеца на техническата оферта, проекта на договора, образеца на ценовата оферта, Декларацията по чл. 47, ал. 1, т. 1 и Декларацията по чл. 47, ал. 5 от ЗОП за изпълнение на поръчката са публикувани на посочения в раздел I "профил на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано името на офериращия и предмета на поръчката, до 16.30 ч. на 10.09.2012 г., на адрес - Министерство на финансите, гр. София, ул. "Славянска" № 4, ет. 1, стая 105.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 10/09/2012