Строителни и монтажни работи – възложител: „Красно село“ – Столична община

Прочетена: 276

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Красно село“ – Столична община, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 124, За: Любомир Миладинов, Мина Йоргова, Република България 1612, София, Тел.: 02 8951156, E-mail:l.miladinov@krasnoselo.net, Факс: 02 8951172

Място/места за контакт: бул. „Цар Борис ІІІ“ № 124

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: krasnoselo.net.

Адрес на профила на купувача: krasnoselo.net.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Премахване на три общински къщи с адм. адрес: ул. “Тодор Каблешков” № 52А, ул. “Пчела” № 20, ул. “Видлич” № 53, находящи се на територията на район „Красно село“ – Столична община

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническото задание, подробно описано като видове дейности, ед. мярка и количество е публикувано в профила на купувача на адрес: krasnoselo.net в раздел „обяви“ – обществени поръчки и конкурси

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

три общински къщи с адм. адрес: ул. “Тодор Каблешков” № 52А, ул. “Пчела” № 20, ул. “Видлич” № 53, находящи се на територията на район „Красно село“ – Столична община

 

NUTS:

BG411

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подаване на офертата е необходимо да бъдат представени: 1. Административни данни 2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код. 3. Заверени копия на документи, удостоверяваща регистрация в Камарата на строителите в България съгласно ЗКСБ 4. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката. 5. Заверено копие от сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен за опазване на околната среда с обхват, сходен с предмета на поръчката. 6. Заверено копие от сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за здравословни и безопасни условия на труд с обхват, сходен с предмета на поръчката. 7. Заверено копие от валидна към момента на подаване на офертата застраховка професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ. 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 т.1 от ЗОП (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва. 9. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП (оригинал) попълва се, подписва се и се подпечатва. 10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 11. Срок за изпълнение на поръчката. 12. Ценово предложение с Количествено-стойностни сметки. 13. Срок на валидност на офертата. 14. Референции и списък на основните договори за изпълнени подобни поръчки през последните три години (2009,2010,2011 г.)

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ценово предложение – 40 т. срок за изпълнение на поръчката – 30 т. капацитет – 30 т.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2012, 17:00

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2012

 

1 2

Сподели в социалните мрежи

Автор на 30.08.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: