Обществени поръчки

Работи по боядисване и нанасяне на защитни покрития на сгради - възложител: СБАЛССЗ"Света Екатерина" ЕАД

Наименование:Ремонт и боядисване на Клиника по съдова хирургия и ангиология при СБАЛССЗ”Света Екатерина” ЕАД Възложител: СБАЛССЗ"Света Екатерина" ЕАД Oсн. предмет: Работи по боядисване и нанасяне на защитни покрития на сгради Прогнозна стойност: 16 900 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СБАЛССЗ"Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" № 52А, За: Юлия Добрева, България, гр. София, Тел.: 02 9159454, E-mail: jdobreva@uhsek.com, Факс: 02 9159443 Място/места за контакт: отдел Пазарни проучвания и доставки Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uhsek.com. Адрес на профила на купувача: www.uhsek.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: “Ремонт и боядисване на Клиника по съдова хирургия и ангиология при СБАЛССЗ”Света Екатерина” ЕАД”.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45442000 Описание: Работи по боядисване и нанасяне на защитни покрития на сгради   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Дейностите са описани по вид и количество в приблизителна количествена сметка.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 16900 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. София, ул. Коньовица" № 65   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 8.1. Да представи документи и информация, удостоверяващи статута на участника: 8.1.1. Изискуеми документи и информация за доказване на изискванията по т. 8.1. 8.1.1.1. Копие от Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – когато участника е юридическо лице или едноличен търговец, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията; 8.1.1.2. удостоверение за актуално състояние – когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, който не е вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията; 8.1.1.3. документ, еквивалентен на документите по т. 8.1.1.1 и т. 8.1.1.2, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която е установен – когато участникът е чуждестранно юридическо лице (закона на държавата, в която участникът е установен, се определя по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) 8.1.1.4. нотариално заверен договор за създаване на обединение - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. 8.2.. Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника: 8.2.1. Участникът трябва да е реализирал оборот от строителство за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.), общо в размер на 50 700 лв. без ДДС. 8.3. Изискуеми документи и информация за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50 от ЗОП: 8.3.1. Като доказателство за изпълнение на изискването, участникът следва да редстави: Декларация за оборота от строителство за последните три години – 2009, 2010 и 2011 г. 8.4. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности на участника по чл. 51 от ЗОП: 8.4.1. Минимум три изпълнени договора, по ЗОП и/или НВМОП за последните пет години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.) 8.4.2. Участникът трябва да разполага с транспортни средства и техническо оборудване за изпълнение на обекта на поръчката. 8.4.3. Участникът трябва да разполага с работници/служители, назначени на трудов договор-мин. 10човека; 8.4.4. Участникът трябва да представи сертификати за преминат курс на обучение на работниците и служителите; 8.4.5. Участникът трябва да е сключил застраховка “Трудова злополука” на персонала, посочен в списъка по т.8.4.3. 8.5. Изискуеми документи и информация за доказване на техническите възможности: 8.5.1. Списък с изпълнените договори, съдържащ имената на възложителите, стойността на поръчките, сроковете на тяхното изпълнение, както и това дали договорът е сключен по реда на ЗОП или НВМОП. Списъкът следва да е придружен с минимум три референции, от които да е видно че участникът е извършвал строителни дейности предмет на настоящата процедура и че дейностите са извършени професионално и съобразно нормативните изисквания. 8.5.2. Списък с транспортните средства и техническо оборудване за изпълнение обекта на поръчката; 8.5.3. Списък на работниците/служителите, които ще бъдат ангажирани с извършването на строителните дейности; 8.5.4. Копия от сертификати на работниците и служителите (ангажирани с изпълнението на поръчката), преминали курс на обучение; 8.5.5. Копие от валидна застраховка “Трудова злополука” на персонала, посочен в списъка по т.8.5.3. ІХ. Декларациите по ЗМИП (обр. З и И) се попълват при сключването на договор от участника класиран на първо място.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 10/09/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация за поръчката, както и образци на документи могат да се получат на официалната интернет страница на възложителя сwww.uhsek.com, раздел "Конкурси и търгове".   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 10/09/2012