Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Община Бургас

Наименование:Проектиране и изграждане на екозони- „Вая“ и „Форос“ Възложител: Община Бургас Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 250 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, За: Живко Иванов; Богдана Маринова;Даниела георгиева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907242; 088 2003077; 088 2808050, E-mail: b.marinova@burgas.bg, Факс: 056 841304 Място/места за контакт: Община Бургас Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg. Адрес на профила на купувача: www.burgas.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: „Проектиране и изграждане на екозони- „Вая“ и „Форос“. Настоящата обществена поръчка включва следните основни дейности: • Изработване на ТИП за: „Зона за отдих, спорт и туризъм – полуостров „Форос“ „Зона за отдих, спорт и туризъм – Вая“. • Изпълнение на СМР за реализиране на изготвените ТИП.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000, 71320000 Описание: Строителни и монтажни работи Инженерни услуги по проектиране и конструиране   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно технически задания за проектиране и технически условия за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящата покана а именно: Изработване на ТИП за: „Зона за отдих, спорт и туризъм – полуостров „Форос“ „Зона за отдих, спорт и туризъм – Вая“. • Изпълнение на СМР за реализиране на изготвените ТИП.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 250000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Бургас- езеро "Вая" и полуостров "Форос"   NUTS: BG341   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1.1 . Изготвяне на ТИП за„Зона за отдих, спорт и туризъм – полуостров „Форос“ – Съгласно Задание за проектиране, Приложение №1 към настоящите технически условия. Теренът предмет на проектиране е част от имот №07079.10.981 по КК. Проектът следва да обхване участъка от съществуващия път водещ до територията в близост до разкритата средновековна крепост, и изгледната площадка. Част Архитектура Проектът по част архитектура следва да се изготви върху скица от кадастралната карта, като допълнително се представи подробно гоодезическо заснемане за доказване съществуващите граници на имота и вертикалната му планировка, точното местоположение на археологическите разкопки и Центъра за наблюдение на птиците. Проектът следва да е съобразен със Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и подържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Проекта следва да съдържа: • Схема за разполагането на пирсовете, понтоните, паркоместа и санитарни съоръжения включително и за хора с увреждания. • Ситуация съдържаща път за достъп до терена обвързан с проектирания път до посетителския център за наблюдение на птици, паркоместа и санитарни възли /химически тоалетни/ оразмерени за броя предвидени посетители. • Проект на пирсовете. Всеки един пирс следва да е с квадратура около 30м2. Конструкцията следва да е дървена с подходящо обработен за тази цел дървен материал. На всеки един пирс следва да се предвиди предпазен парапет и достъп подходящ и за хора с увреждания. • Проект на понтоните /площ 12-15 кв.м./. • Да се предвиди подход за спускане на лодки от колесар до водата с широчина 5.00м и наклон 13-15%. • Проект на указателни табели даващи информация за птиците обитатели на този район, значимостта и историята на разкритата средновековна кула и начина за безопасно ползване на съоръженията пирсове и понтони. • Проект на подходящи съоръжения за отпадъци и тяхното ситуиране. Част Конструктивна Проектът по част конструктивна следва укаже начина на изпълнение на пирсовете и понтоните, както и начина на връзка между терена, дъното и подвижните понтони. Съоръженията следва да са с осигурен лесен и бърз монтаж и закрепването им към терена следва да стане със система от бетонни блокове поставени подходящо над нивото на съществуващия терен, при незначителни дейности при подравняване на терена на местата където се предвиждат. Част Геодезия Проектът по част геодезия следва да съдържа подробно геодезическо заснемане на територията, обект на проектиране. Да се представят Трасировъчен чертеж и координатен регистър на предвидените с проекта съоръжения и трасета на алеите за достъп. Проектът следва да е съобразен с ЗКИР и Наредба №3 към него. Част пътна С мотивирано предписание №28/16.02.12г. е допуснато изготвяне на проект за паркиране на път І-9 и ремонт на местен път за достъп до ПЗЦ „Пода“. Проектът по част пътна следва да се съобрази с изискванията в Мотивираното предписание и изготвения от възложителя –„БД за защита на птиците“ проект. За обслужване на зоната за отдих да се предвиди обслужваща алея при спазване изискванията на действащата нормативна уредба. Същата да е обвързана с общинския път при спазване изискванията на Норми за проектиране на пътища (ДВ бр.102/2005г./, Наредба № 2 / 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, Наредба № 4 / 01.07.2009 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, Наредба №2/17.01.2001 г. за “Сигнализация на пътищата с пътна маркировка”, Наредба №18/23.07.2001 год. за “Сигнализация на пътищата с пътни знаци”. Пълно описание на изискванията за изпълнение на поръчката се съдържа в техническото задание към поканата, публикувано на страницата на Община Бургас на адрес www.burgas.bg.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Показатели за оценка и относителната им тежестКомплексната оценка се определя по формулата: КО = П 1 + П 2 + П 3, където 1. Показател 1 „Предлагана цена” – П1 = К1хН1 Максималният брой точки, който може да получи участник, е 50, като коефициентът К1 се определя по формулата: К1= Ц мин Ц у-к H1= 50, където Ц мин е най-ниската предложена цена съгласно ценовите оферти на участниците, Ц у-к е предложената цена на оценявания участник, съгласно приложената ценова оферта, H1 е коефициент на относителната тежест на този показател. 2. Показател 2 „Идейна концепция“ с технически коефициент К2 Идейна концепция –К2/ - 30 точки Относителната тежест на този показател е изразена чрез максимална стойност - 30 Оценката на показател идейно предложение се извършва на база сравнение между отделните предложения, като се оценяват функционалната, икономична и естетична стойност, както и съответствието на предложението с нормативните документи и техническото задание за проектиране Идейната концепция следва да се изготви върху скица от кадастралната карта в подходящ мащаб и подробно геодезическо заснемане и да съдържа: • Указване обхвата на разработката и съобразяването й със съществуващата растителност, вписването на отделните елементи в средата без съществена намеса в нея • Подробно застроително решение с функционално зониране • Фрагменти за: - предвижданата алея за обслужване на зоната, подходите към нея от главния път и ориентировъчен брой паркоместа - ситуиране на пирсовете, понтоните и подхода за спускане на лодки от колесар до водата - ситуиране на санитарни съоръжения – химически тоалетни, • Визуализации доказващи архитектурно-художествения облик на обекта, съобразяването и вписването в средата, както и временния характер на съоръженията • Приблизителна стойност на СМР с ДДС • Обяснителна записка, която обяснява предложеното решение, неговата целесъобразност, използвани материали и конструктивни решения, предвид временния характер на обекта, специфичните изисквания по опазване на околната среда и биоразнообразието в района, постигнатите технико-икономически показатели и строителната стойност по уедрени показатели Стойността на показателя К2 се формира, като Комисията оценява 4(четири) подпоказатели. 3. Показател 3 „Техническо предложение“ с технически коефициент К3 Относителната тежест на този показател е изразена чрез максимална стойност - 20 точки. Стойността на К3 се формира, като Комисията оценява 2 (два) подпоказатели, както следва: А) Подпоказател 1 „Технологично-строителната програма“ /ТСП/ – максимален брой точки 10: Б) Подпоказател 2 „Работна програма - график“ /РП/ – максимален брой точки 10: Пълен достъп до методиката за оценка и подпоказателите е предоставена в Заповедта за откриване на процедурата на страницата на Община Бургас на адрес www.burgas.bg   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 11/09/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Допълнителна информация и необходимите документи свързани с поръчката са публикувани на интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg. Минималните изисквания към участниците и начина на подаване на оферти се съдържат в Заповед №2141/30.08.2012 г. публикувана на горепосочения интернет адрес. Участници, които не са представили в офертата си необходимите документи или не отговарят на минималните изисквания посочени в Заповед №2141/30.08.2012 г ще бъдат отстранявани от процедурата.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 10/09/2012