Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Областна дирекция на МВР Стара Загора

Наименование:Основен ремонт на съществуваща сграда ""ВИЛА РОЗА", находяща се в гр. Казанлък, ул. "Александър Батемберг" №21, кв. 215, урегулиран поземлен имот II - архитектурен паметник на културата от местно значение Възложител: Областна дирекция на МВР Стара Загора Oсн. предмет: Други изкопни работи Строителни и монтажни работи на покривни конструкции Работи по покриване с керемиди Монтажни работи на водосточни тръби Ремонт на покривни конструкции Работи по изграждане на скеле Работи по демонтаж на скеле Саниране на рушащи се сгради Работи по поддържане на фрески Строителни и монтажни работи на електрически инсталации Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации Работи по свързване на електрически инсталации Строителни и монтажни работи на нисковолтови инсталации Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации Работи по инсталиране на санитарна керамика Работи по полагане на мазилка Монтажни работи на дограма Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове Монтажни работи на дограма за врати Монтажни работи на дограма за прозорци Монтажни работи на врати Монтажни работи на прозорци Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки Работи по стъклопоставяне Работи по боядисване Работи по боядисване и нанасяне на защитни покрития на други обекти Работи по боядисване на други обекти Работи по пребоядисване Работи по сваляне на боя Работи по нанасяне на антикорозионни покрития Работи по защита на повърхности Работи по фасади Строителни работи по възстановяване Строителни работи по реставрация Прогнозна стойност: 275 000  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/09/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Областна дирекция на МВР Стара Загора, ул. "Граф Игнатиев" № 16, За: Андрей Андреев, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 627180, E-mail:odmvr.stz.po@gmail.com Място/места за контакт: Андрей Андреев Интернет адрес/и: Адрес на профила на купувача: https://www.starazagora.mvr.bg/default.htm.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Основен ремонт на съществуваща сграда ""ВИЛА РОЗА", находяща се в гр. Казанлък, ул. "Александър Батемберг" №21, кв. 215, урегулиран поземлен имот II - архитектурен паметник на културата от местно значение. Дейностите ще се осъществяват, съгласно одобрена проектна документация и количествени сметки.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45112420, 45261100, 45261211, 45261320, 45261910, 45262120, 45262110, 45262690, 45262710, 45310000, 45311100, 45311200, 45315600, 45332200, 45332400,45410000, 45421000, 45421100, 45421111, 45421112, 45421131, 45421132, 45430000, 45441000, 45442100, 45442120, 45442121, 45442180, 45442190, 45442200,45442300, 45443000, 45453100, 45454100 Описание: Други изкопни работи Строителни и монтажни работи на покривни конструкции Работи по покриване с керемиди Монтажни работи на водосточни тръби Ремонт на покривни конструкции Работи по изграждане на скеле Работи по демонтаж на скеле Саниране на рушащи се сгради Работи по поддържане на фрески Строителни и монтажни работи на електрически инсталации Работи по изтегляне на кабели за електрически инсталации Работи по свързване на електрически инсталации Строителни и монтажни работи на нисковолтови инсталации Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации Работи по инсталиране на санитарна керамика Работи по полагане на мазилка Монтажни работи на дограма Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове Монтажни работи на дограма за врати Монтажни работи на дограма за прозорци Монтажни работи на врати Монтажни работи на прозорци Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки Работи по стъклопоставяне Работи по боядисване Работи по боядисване и нанасяне на защитни покрития на други обекти Работи по боядисване на други обекти Работи по пребоядисване Работи по сваляне на боя Работи по нанасяне на антикорозионни покрития Работи по защита на повърхности Работи по фасади Строителни работи по възстановяване Строителни работи по реставрация   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно проектна документация и количествени сметки.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 275000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Казанлък, ул. "Александър Батемберг" №21, кв. 215, урегулиран поземлен имот II, обл. Стара Загора   NUTS: BG344   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Срок за изпълнение на поръчката - 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни от подписване на договора. 2. Срок на валидност на офертата: 90 дни от датата на отваряне на офертите. 3. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 6875.00 лева с ДДС като същата се внася преди подписването на договора. 4. Условия на плащане: Възложителя заплаща на Изпълнителя аванс в размер на 20 % от стойността на договора с ДДС, който се превежда по банков път в срок от 10 работни дни от датата на подписване на договора, срещу представяне на оригинална фактура за авансово плащане. Окончателното плащането се извършва за действително извършените количества, видове дейности и СМР до размера на сумата посочена в договора след оформяне (двустранно подписани) на изискуемите се документи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и в срок от 10 работни дни след представяне на оригинална фактура издадена от страна на Изпълнителя, подписана от Възложителя, или упълномощен от него представител. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в количествено-стойностната сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за окончателното плащане от представители на Изпълнителя и Възложителя. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените, по договорените единични цени, доказани с двустранно подписани протоколи, но не повече от общата крайно договорена цена на поръчката. 5. Технически изисквания: Участниците да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от Първа група, Пета категория по реда на чл.5, ал.6 на ПРВВЦПРС или по висока категория. Да се представи копие на удостоверението за вписване; - Участниците да представят копие на застрахователна полица, съгласно чл.117, ал.1 от ЗУТ; - Участниците да представят декларация, че влаганите материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) /обн., ДВ, бр. 86 от 01.10.1999 г./ и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП), приета с ПМС № 325/06.12.2006 г. /обн., ДВ бр. 106 от 27.12.2006 г./. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Гаранционният срок на вложените материали не може да бъде по-кратък от предлагания от производителя; - СМР се изпълняват в съответствие с указанията на Възложителя и технологичните изисквания за този вид строително-монтажни работи; - При изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ бр. 37 от 04.05.2004 г.); - След приключване на СМР и преди организиране проверката на извършените работи, строителните площадки трябва да бъдат изчистени и околното пространство - възстановено; - Предложения гаранционния срок за изпълнените строително-монтажни работи, не може да бъде по-малък от определения в чл.20, ал.4, т.3 и т.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.- 5 години.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 14/09/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Офертата на кандидата да съдържа информация за:административни сведения за кандидата - образец приложение № 3; ценово предложение с изчерпателна информация, в съответствие с изискванията на Възложителя - приложение № 4 и 4.1.; заявление за участие по образец - приложение № 1; Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.5 от ЗОП - приложение № 5; Декларация по чл.47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП - приложение № 6; Декларация по чл.47, ал.1, т.2, т.3 и ал.2, т.1 от ЗОП - приложение № 7; Декларация за спазена минимална цена на труда - приложение № 8; Декларация за влаганите материали - приложение № 9; Декларация за срок на валидност на офертата – приложение № 10; Декларация за приемане на условията на поръчката и проекто договора – приложение №11; Копие на удостоверение за вписване в ЦПРС; Копие на застрахователна полица по чл.117, ал.1 от ЗУТ; Удостоверение за актуално състояние или ЕИК или копие от документ за самоличност; Удостоверение за липса на задължения към НАП;- Справка за оборота за от строително – монтажни и ремонтни дейности за предходните три години; Справка за технически възможности. Офертата и всички изготвени от кандидата документи се подписват от лицето, което го представлява, съгласно актуалното му състояние или от упълномощено от него лице - прилага се пълномощно. Всички представени на чужд език документи да бъдат и с превод на български език. Всички представени документи да са оригинали или четливи копия, заверени с подпис и свеж печат от кандидата. Декларациите следва да са в оригинал. Офертата се поставя в непрозрачен плик и се представя запечатана. Върху плика да бъде изписано “ОФЕРТА” и наименованието на обекта на поръчката. Да бъде посочен адрес за кореспонденция, лице за контакт и телефон. Кандидатът декларира, че приема всички условия и изисквания за изпълнение на поръчката, както и проекта на договора. Разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица определени от възложителя. При установяване на липса на изискуеми документи и/или несъответствието им с изискванията на възложителя, определените длъжностни лица да разглеждат и оценяват офертите уведомяват за това съответния участник писмено по факс или E-mail. Участникът следва в тридневен срок от уведомяването да представи съответните документи и/или да отстрани посочените в уведомлението недостатъци. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията. Кандидатът, който не отговаря на поставените условия и/или не представи необходимите документи, както и кандидат който след уведомлението не представи липсващите документи и/или не отстрани несъответствията се отстранява от участие. Допълнителна информация и приложения свързанеи с предмета на поръчката са посочени на профила на Възложителя на адрес: https://www.starazagora.mvr.bg/default.htm. Същите могат да бъдат получени на хартиен носител на адрес гр.Стара Загора, ул. "Граф Игнатиев" №16 - финансово осигуряване. Запознаване с проектната документация, всеки работен ден от 09.00 часа, след предварителна заявка от предходния ден.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 14/09/2012