Обществени поръчки

Работи по поддръжане на пътища - възложител: Община Марица

Наименование:Изпълнение на СМР с предмет: 1. Oтводняване на улици в с. Крислово, община Марица, област Пловдив; 2. Изграждане на тротоари в с. Желязно, община Марица, Област Пловдив Възложител: Община Марица Oсн. предмет: Работи по поддръжане на пътища Изкопни работи Прогнозна стойност: 16250 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/09/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Марица, бул. "Марица" № 57А, За: Георги Марков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 907824, E-mail: poos.gm@abv.bg, Факс: 032 951934 Място/места за контакт: Дирекция "Инвестиционни технологии" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.maritsa.bg. Адрес на профила на купувача: https://maritsa.bg/staticpages/show/9.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Изпълнение на СМР с предмет: 1. Oтводняване на улици в с. Крислово, община Марица, област Пловдив; 2. Изграждане на тротоари в с. Желязно, община Марица, Област Пловдив;   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233141, 45112400 Описание: Работи по поддръжане на пътища Изкопни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Прогнозната стойност на договора за възлагане на обществената поръчка се определя в размер на 16 250 лв. без вкл. ДДС. Определената пророгнозна стойност на обществената поръчка е лимитна. Участник в процедурата, направил ценово предложение, надвишаващо по размер, определената прогнозна стойност ще бъде отстранен от участие.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 16250 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: община Марица, област Пловдив   NUTS: BG421   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: По отношение на участниците в процедурата: Участниците в процедурата трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Да са застраховали професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. /чл. 171 от ЗУТ/; 2. Да са вписани в централния професионален регистър на строителя за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности (НКИД), позиция "Строителство", свързани с предмета на поръчката или за изпълнението на строежи от от II-ра група /строежи от транспортната инфраструктура/ 3. Да са изпълнили през последните три години минимум три договора, чийто предмет обхваща изпълнението на СМР, свързани с изграждане, ремонт и/или реконструция на пътища; 4. Направените от участниците в процедурата предложения трябва да имат срок на валидност не по-малко от 90 дни, считано от крайния срок за представяне на офертите; По отношение на изпълнението на договора: Участникът определен за изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата стойност на същия. Гаранцията се представя по избор на участника в една от следните форми: 1. Парична сума, преведена по следната банковата сметка на община Марица в "Токуда Банк" АД: IBAN:BG93CREX92603315816100, BIC:CREXBGSF; или внесена в брой на касата в административната сграда на общината с адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" № 57А 2. Банкова гаранция, която задължава банката неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на договора, да извърши плащане до размера на гаранцията, при получаване на подписано и подпечатано искане за плащане от страна на възложителя, деклариращо неизпълнение от страна на изпълнителя на задължения съгласно договора. В случай, че участникът представи банкова гаранция за участие, срокът на валидност на същата не може да бъде определен до дата, по-ранна от датата на крайния срок на валидност на офертата, срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение не може да бъде определен до дата, по - ранна от 31.12.2012г. 3. Участникът определен за изпълнител на договра следва да планират и извършви всички СМР в съответствие и с обхвата на на изискванията на възложителя и съобразно техническите спецификации,част от документацията за участие.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 19/09/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Всяка оферта следва да съдържа: 1. Заверено от участника копие от документ за актуално състояние или информация за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър за вписаните в търговския регистър към Агенция по вписвания юридически лица и еднолични търговци; 2. Техническо предложение за изпълнение, съдържащо кратко описание на начина, по който участникът ще изпълни поръчката. 3. Ценово предложение – по образец, приложен към документацията/приложение №1/; 4. Оферта за участие - по образец, приложен към документацията - /приложение №2/; 5. Списък с изпълнени през последните три години договори,чийто предмет обхваща изпълнението на СМР, свързани с изграждане, ремонт и/или реконструция на пътища, придружен с референции за добро изпълнение за минимум три от договорите, описани в списъка. 6. Копия на валиднa застрахователнa полици за застраховка професионална отговорност; 7. Заверено от участника копие на валидно удостоверение от Централния професионален регистър на Камарата на строителите; ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОФЕРТАТА СЕ ПРЕДСТВЯТ В ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК. Върху плика, освен наименованието на участника, се посочва адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес, както и предметът на поръчката. Адрес на който трябва да бъдат изпратени офертите за участие: гр. Пловдив, бул. "Марица" № 57А, „Деловодство” лице за контакт: Зорница Шопова; 032 951934; Достъп до документацията за участие в процедурата е осигурен на следния интернет адрес /профил на купувача/: https://maritsa.bg/staticpages/show/9   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 18/09/2012