Обществени поръчки

Монтажни работи на дограма за прозорци - възложител: Национална агенция за приходите

Наименование:Подмяна на дограма за прозорци на работни помещения на три етажа от административна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Врабча” № 23, с цел подобряване на работната среда на служителите на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители” и постигане на енергийна ефективност при експлоатацията на сградата Възложител: Национална агенция за приходите Oсн. предмет: Монтажни работи на дограма за прозорци Прогнозна стойност: 62500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/09/2012, 17:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национална агенция за приходите, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, За: Инж. Спас Димитров, гл.експерт в дирекция "Логистика", Република България 1000, София, Тел.: 02 98593100, E-mail: s.dimitrov@nra.bg Място/места за контакт: ЦУ на НАП, дирекция "Логистика", бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.nap.bg/. Адрес на профила на купувача: https://www.nap.bg/page?id=207.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Възлагането на настоящата обществена поръчка има за предмет подмяна на дограма за прозорци на работни помещения на три етажа от административна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Врабча” № 23, с цел подобряване на работната среда на служителите на ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители” и постигане на енергийна ефективност при експлоатацията на сградата. Изпълнението на поръчката включва следните дейности: - вземане на производствени размери за дограмата съгласно спецификацията; - производство и доставка на дограмата на обекта; - демонтаж на стара дограма и складиране в двора на обекта;- монтаж на новата дограма; - довършителни работи, при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Подробно описание на предмета на поръчката, включително размери и брой на прозоречните конструкции е дадено в Приложение № 1 към настоящата публична покана.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45421112 Описание: Монтажни работи на дограма за прозорци   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 към настоящата публична покана.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 62500 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. София, ул. "Врабча" № 23, ІV-ти, V-ти и VІ-ти етажи   NUTS: BG411   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Изпълнението на алуминиевата дограма следва да отговаря на нормативните изисквания по БДС и EN. Дограмата следва да бъде изработена от алуминиев профил с прекъснат термомост, с общ коефициент на топлопроводимост: min 2.6; - соларен фактор – max 45%; - светлопропускливост: min 80 %; - обща шумоизолация: min 30 dB; - огъването на стъклото не трябва да бъде повече от 1/200 от дължината на стъклото, но най-много 15 mm. Цветен повърхностен слой нанесен чрез метода прахово боядисване с цвят по RAL 1019. Преди началото на изпълнението е задължително изпълнителят да вземе на място на обекта точно всички размери, които са необходими за изпълнението на дограмата. Отклонения в рамките на 2,5% от посочените в спецификацията не се отчитат от възложителя. При по-големи отклонения в производствените размери спрямо посочените, изпълнителят трябва незабавно да информира писмено за това. Демонтираната дограма, както и други отпадъци трябва да се отстранят според предписанията на нормативната уредба за опазване на околната среда. Участникът, избран за изпълнител следва да осигури срок за гаранционна поддръжка на дограмата не по-кратък от посочените по-долу, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта (предлаганият от участника срок се посочва в техническото предложение): - за изработената и монтирана дограма – мин. 60 (шестдесет) месеца; - за херметичност на стъклопакета – мин. 60 (шестдесет) месеца; - за обкова на дограмата – мин. 24 (двадесет и четири) месеца. Изработката, доставянето и монтажа на дограмата следва да се извърши в срок до 35 (тридесет и пет) дни от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката. Дограмата се доставя и монтира в работни помещения в административна сграда на НАП, находяща се в гр. София, ул. „Врабча” № 23 – етаж ІV-ти, V-ти и VІ-ти. Всички разходи по демонтажа на стара дограма, доставката и монтажа на новата, са за сметка на участника, избран за изпълнител.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1. Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката в лева, без включен ДДС, с тежест 70 т.; 2. Гаранционен срок на алуминиевата дограма, в месеци (представлява общ сбор от посочените по-долу компоненти), с тежест 30 т.: 2.1. Изработена и монтирана дограма, в месеци, с тежест 10 т. 2.2. Херметичност на стъклопакет, в месеци, с тежест 10 т.; 2.3. Обков на дограма, в месеци, с тежест 10 т. Комплексната оценка на офертата се определя по формулата: К= K1+K2   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 21/09/2012, 17:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: НАП предоставя достъп по електронен път до Приложение към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката, изискванията към участниците и изисквания към изпълнението, условия за подаване на оферта и сключване на договор, което може да бъде намерено на интернет адреса на възложителя: https://www.nap.bg, раздел "За НАП", "Профил на купувача".   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 21/09/2012