Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: Областна дирекция на МВР- Сливен

Наименование:Строително- монтажни работи на обект " Преустройство на места за настаняване на задържани лица към РУП- Сливен", гр. Сливен, ул. Ген. Скобелев №5 Възложител: Областна дирекция на МВР- Сливен Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на полицията, отбраната, пожарната и аварийната безопасност Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради, предназначени за органите на обществения ред и службите за оказване на помощ Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на полицията и правосъдието Строителни и монтажни работи по общо изграждане на полицейски управления Прогнозна стойност: 100 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/09/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Областна дирекция на МВР- Сливен, Сливен 8800, ул. Ген. Скобелев 5, За: Дилян Михайлов Бомбалов, България 8800, Сливен, Тел.: 044 644600, E-mail: sliven@mvr.bg Място/места за контакт: началник УССД- ОДМВР- СЛИВЕН Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: sliven.mvr.bg. Адрес на профила на купувача: sliven.mvr.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Строително- монтажни работи на обект " Преустройство на места за настаняване на задържани лица към РУП- Сливен", гр. Сливен, ул. Ген. Скобелев №5   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000, 45200000, 45210000, 45216000, 45216100, 45216110, 45216111 Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на полицията, отбраната, пожарната и аварийната безопасност Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради, предназначени за органите на обществения ред и службите за оказване на помощ Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на полицията и правосъдието Строителни и монтажни работи по общо изграждане на полицейски управления   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: помещения- 8 броя; застроена площ 125 кв.м.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 100000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Сливен, ул. Ген. Скобелев №5   NUTS: BG342   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Срок на изпълнение на поръчката е 20.12.2012г.. 2. Начин на образуване на крайната цена- крайната цена да включва цената на материалите, вложения труд, доставно- складовите разходи, допълнителните разходи, печалба и ДДС. В ценовата оферта да бъдат отразени отделно стойностите на видовете работи за единица мярка, по количествена сметка рег.№ 11652/08.08.2012г. 3. Начин на измерване- след приключване на работата се измерват видовете извършени работи по начините определени в Правилата за извършване и приемане на строителните работи, като се заплащат действително извършените работи по оферираните и договорени цени за единица мярка. Действително извършените работи се установяват с двустранно подписан акт обр. 19 за всеки подобект /сграда/ отделно. 4. Начин на плащаве- чрез банков превод до 30 работни дни след получаване на фактура издадена въз основа на двустранно подписан акт обр. 19. 5. Гаранционен срок- този даден от производителя на материалите, но не по- малък от определения в чл. 20 от Наредба № 2/ 31.07.2003 г. за въвеждане в екдплоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 6. Опит в извършване на видовете СМР- доказан с 3 /три/ броя референции от клиенти .   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/09/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Оглед на обекта- 10 работни дни от публикуване на поканана, от 09.00 часа до 17.00 часа, в присъствието на ИОС-УССД-ОДМВР- Сливен Мария Калчева, тел. 044 644517, 0898708675, за което се съставя протокол, включително за запознаване с разрешение за строеж № 496/2012г. и проекта за СМР. Количествената сметка рег.№ 11652/08.08.2012г. е достъпна на страницата sliven.mvr.bg или в УССД- Мария Калчева. Офертата се представя в запечатан , непрозрачен плик съгласно изискванията на чл. 101в от ЗОП, всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа до 27.09.2012г. включително в деловодството на ОДМВР- Сливен, гр. Сливен, ул. Ген. Скобелев 5, ет.3, стая № 315 от кандидата или упълномощен от него представител.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/09/2012