Обществени поръчки

Хидроизолационни работи на покривни конструкции - възложител: Тракийски университет, Студентски град

Наименование:Строително-монтажни работи - Текущ ремонт на част от покрив на сграда на ДИПКУ, сектор "Б". Видовете и количества СМР и изискванията на Възложителя, относно изпълнението на СМР, са подробно описани в техническото задание (Приложение № 1, към поканата) Възложител: Тракийски университет, Студентски град Oсн. предмет: Хидроизолационни работи на покривни конструкции Прогнозна стойност: 8 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/09/2012, 12:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Тракийски университет, Студентски град, За: Виолета Георгиева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 617457; 0887 140104, E-mail: vili.georgieva@uni-sz.bg, Факс: 042 630102 Място/места за контакт: ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uni-sz.bg. Адрес на профила на купувача: www.uni-sz.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Строително-монтажни работи - Текущ ремонт на част от покрив на сграда на ДИПКУ, сектор "Б". Видовете и количества СМР и изискванията на Възложителя, относно изпълнението на СМР, са подробно описани в техническото задание (Приложение № 1, към поканата).   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45261420 Описание: Хидроизолационни работи на покривни конструкции   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: По количествена сметка, приложена към поканата. Общата стойност не трябва да надвишава 10000,00лв. с ДДС. Осигурено е финансиране.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 8333 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9   NUTS: BG343   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Всеки участник трябва да предложи цена за всички видове строително-монтажни работи включени в заданието на Възложителя. Всеки участник в процедура за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта. Всеки участник трябва да представи следните документи - 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Участникът трябва да притежава валидна и действаща за срока на договора по настоящата поръчка застрахователна полица за застраховане на участника и отговорността му спрямо трети лица при извършване на строителна дейност с покрити всички рискове на участника, което се удостоверява чрез представяне на заверено от участника копие на застрахователната полица, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; 4. Образци на декларации посочени от Възложителя; 5. Регистрация в Камарата на строителите в България - Централен професионален регистър на строителя - Пета група. Към количествено - стойностната сметка участниците представят и анализите за отделните видове СМР. Участниците следва да представят ценовото предложение, съдържащо остойностяване или начина на формиране на всеки един от основните елементи на ценообразуване в системата на строителството. На оценка подлежи общата стойност на зададените СМР, посочена без ДДС. Основните елементи на ценообразуването са: часова ставка, доставно-складови цени, печалба, допълнителни разходи, материали.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Участниците следва да представят ценовото предложение, съдържащо остойностяване или начина на формиране на всеки един от основните елементи на ценообразуване в системата на строителството. На оценка подлежи общата стойност на зададените СМР, посочена без ДДС.   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/09/2012, 12:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Всички Приложения към настоящата покана са публикувани в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора - www.uni-sz.bg. Всеки заинтересован може да извърши оглед на място - ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9. Срок за подаване на офертите – 20.09.2012г., 12,00ч. – Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, ст. 335 – Деловодство.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 20/09/2012