Хидроизолационни работи на покривни конструкции – възложител: Тракийски университет, Студентски град

Прочетена: 251

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Тракийски университет, Студентски град, За: Виолета Георгиева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 617457; 0887 140104, E-mail: vili.georgieva@uni-sz.bg, Факс: 042 630102

Място/места за контакт: ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.uni-sz.bg.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строително-монтажни работи – Текущ ремонт на част от покрив на сграда на ДИПКУ, сектор „Б“. Видовете и количества СМР и изискванията на Възложителя, относно изпълнението на СМР, са подробно описани в техническото задание (Приложение № 1, към поканата).

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261420

Описание:

Хидроизолационни работи на покривни конструкции

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По количествена сметка, приложена към поканата. Общата стойност не трябва да надвишава 10000,00лв. с ДДС. Осигурено е финансиране.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8333 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9

 

NUTS:

BG343

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да предложи цена за всички видове строително-монтажни работи включени в заданието на Възложителя. Всеки участник в процедура за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта. Всеки участник трябва да представи следните документи – 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Участникът трябва да притежава валидна и действаща за срока на договора по настоящата поръчка застрахователна полица за застраховане на участника и отговорността му спрямо трети лица при извършване на строителна дейност с покрити всички рискове на участника, което се удостоверява чрез представяне на заверено от участника копие на застрахователната полица, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; 4. Образци на декларации посочени от Възложителя; 5. Регистрация в Камарата на строителите в България – Централен професионален регистър на строителя – Пета група. Към количествено – стойностната сметка участниците представят и анализите за отделните видове СМР. Участниците следва да представят ценовото предложение, съдържащо остойностяване или начина на формиране на всеки един от основните елементи на ценообразуване в системата на строителството. На оценка подлежи общата стойност на зададените СМР, посочена без ДДС. Основните елементи на ценообразуването са: часова ставка, доставно-складови цени, печалба, допълнителни разходи, материали.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Участниците следва да представят ценовото предложение, съдържащо остойностяване или начина на формиране на всеки един от основните елементи на ценообразуване в системата на строителството. На оценка подлежи общата стойност на зададените СМР, посочена без ДДС.

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/09/2012, 12:00

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички Приложения към настоящата покана са публикувани в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора – www.uni-sz.bg. Всеки заинтересован може да извърши оглед на място – ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9. Срок за подаване на офертите – 20.09.2012г., 12,00ч. – Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, ст. 335 – Деловодство.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/09/2012

 

1 2

Сподели в социалните мрежи

Автор на 13.09.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: