Обществени поръчки

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища - възложител: Община Белово

Наименование:Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и улици в населените места в община Белово Възложител: Община Белово Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/09/2012, 17:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Белово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Белово, ул."Орфей" №4а, За: инж. Анета Кечева, България 4470, Белово, Тел.: 03581 2770, E-mail: kmet@belovo.eu Интернет адрес/и: Адрес на профила на купувача: www.belovo.eu.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: "Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и улици в населените места в община Белово"   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45233200 Описание: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Съгласно условията по проекто договора и техническата спецификация.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Община Белово   NUTS: BG423   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: I. Участникът следва да представи следните документи:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата ;2. Удостоверение за регистрация или единен идентификационен номер;3. Административни сведения;4.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, от ЗОП; 5.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП;6.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; 7.Копие от застраховка за професионална отговорност;8. Информация за общия оборот и от оборота от строителството за последните три години/2009,2010 и 2011г./, което е предмет на поръчката или със сходен предмет на поръчката, не по-малко от 750 000 лв. Сходен предмет е строителство за асфалтиране, ремонт на пътища, рехабилитация на пътна мрежа;9.Участникът следва да представи документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на строителството;10.Декларация за техническото оборудване, с което кандидатът разполага зазпълнение на поръчката;11.Данни за собствени или наети лица, които кандидатът ще използва за изпълнение на строителството;12.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, III категория ;13.Декларация за оглед на обекта;14.Декларация по чл.56, т.12 от ЗОП;15.Предложение за изпълнение на изискванията на възложителя; 16.Ценово предложение ; II.Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик с посочен адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/ или електронен адрес, както и наименование на поръчката, съгласно указанието на Възложителя;III.Срок на валидност на офертите- не по-малко от 90 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти;   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна оферта   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: (ОЦ 1) – срок за изпълнение, предложен от участника; (ОЦ 2) – предложена от участника цена в лева, без ДДС; (ОЦ 3) – гаранция за изпълнение, предложен от участника. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: (КО) = (ОЦ 1) + (ОЦ 2) +( ОЦ 3) Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място. 1.1.Относителна тежест на показателите за оценяване: (ОЦ 1) = 40 точки, максимална стойност; (ОЦ 2) = 40 точки, максимална стойност; (ОЦ 3) = 20 точки, максимална стойност;   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 20/09/2012, 17:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. 2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; • престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс ; б) обявен в несъстоятелност; в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността. е) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. и) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Изискванията по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП се прилагат за лицата посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП.По предложение на комисията участник може да бъде отстранен при наличие на основанията по чл.69 ЗОП.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 20/09/2012