Обществени поръчки

Строителни работи по полагане на облицовки на тунели - възложител: Национална Електрическа Компания ЕАД

Наименование:Укрепване на дъното на тунел “Алеко” Възложител: Национална Електрическа Компания ЕАД Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на облицовки на тунели Прогнозна стойност: 70 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/09/2012, 17:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национална Електрическа Компания ЕАД, ул. Веслец № 5, За: Пламен Алексиев - по процедурата; инж. Кирил Иванов - по технически въпроси, Р. България 1022, София, Тел.: 02 9263605, E-mail: paleksiev@nek.bg, Факс: 02 9801971 Място/места за контакт: София Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nek.bg. Адрес на профила на купувача: www.nek.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предвижда се укрепването на дъното на тунел “Алеко” в участъка от IV до V прозорец да се изпълни чрез запълнителни сондажно-инжекционни работи и възстановителни работи на нарушенията по дъното с цел възстановяване на контакта между бетонната облицовка и скалния масив, и уплътняване и заздравяване на бетона в дъното на тунела – чрез проникване на инжекционния разтвор през шупли, дупки, фуги, каверни и пукнатини.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45221248 Описание: Строителни работи по полагане на облицовки на тунели   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Обема на поръчката е подробно описан в Техническите изисквания на Възложителя, публикувано като приложение към условията за участие на електронната страница на НЕК ЕАД.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 70000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: язовирен район Батак   NUTS: BG423   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в приложение към Условията за участие. Участниците следва да представят по-долу изброените документи: 1. Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено копие) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. 2. За доказване на икономическо и финансово състояние, участникът следва да представи: 2.1. Информация за общия оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - участникът трябва да има общ оборот от дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, за предходните три години не по-малко от 70 000 лв.; 2.2. Заверено от участника копие от валидна застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; 3. За доказване на технически възможности участникът следва да представи: 3.1. Списък на договорите за подобни услуги, изпълнени от участника през последните три години, придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение (не повече от 5 броя), включващи име на възложител, стойност, година и мястото на изпълнение, Минимално изискване: Участникът следва да е изпълнил най-малко един договор с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, през последните три години. 3.2. Списък-декларация от участника за техническото оборудване /собствено или наето/, с което разполага.Минимално изискване: Участникът да разполага с необходимата техника за изпълнението на обществената поръчка, включваща: хидробластер за налягане мин.300бар – 1бр., 2 броя електроагрегати, всеки един от тях по или над 5 kW, инжекционна техника 1бр., пробивна техника пневматична или електрическа с клас на защита IP 65 – 1 бр., разтворобъркалка – 1бр. 4. Декларация от участника за приемане на условията в проекта на договор. 7. Данни за лицето, което прави предложението – справка за административни сведения 8. Декларация за участие на подизпълнител. 9. Декларация за съгласие от подизпълнител. 10. Декларация за направен оглед на обекта. 11. Техническо предложение, изготвено в съответствие с приложения образец. 12. Ценова оферта на участника, изготвена в съответствие с приложения образец, заедно с попълнена количествено-стойностна сметка. Общата стойност на финансовата оферта се посочва с цифри и се изписва с думи.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 26/09/2012, 17:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Указанията за участие, техническите изисквания за изпълнение на поръчката и образци на документи могат да бъдат получени на интернет страницата на НЕК ЕАД, посочен в настоящата покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 26/09/2012