Обществени поръчки

Хидроизолационни работи на покривни конструкции - възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Наименование:Рехабилитация чрез полагане на изолационна суспензия на циментова основа и ремонт на фуги Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Oсн. предмет: Хидроизолационни работи на покривни конструкции Прогнозна стойност: 100 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/09/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-Козлодуй

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй, За: Елмира Попова, РБългария 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76151, E-mail: epopova@npp.bg, Факс: 0973 72441 Място/места за контакт: Управление "Търговско" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org. Адрес на профила на купувача: www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предметът на поръчката е "Рехабилитация чрез полагане на изолационна суспензия на циментова основа и ремонт на фуги от К + 61,80 м. до К +66,20 м. на Реакторно отделение на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" и обхваща: - Почистване и подмяна на изолационния материал от фугите, който е остарял и компрометиран; - Площно саниране на повърхността на бетона и обработка на микропукнатини с цел подобряване на неговата изолационна функция (водонепропускливост и пукнатиноустойчивост) чрез полагане на хидроизолационна суспензия на циментова основа или еквивалентна от К+61,80 до К+66,20 на двата блока.   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45261420 Описание: Хидроизолационни работи на покривни конструкции   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Най-общо обема СМР включва: - Механично почистване на битумен грунд и хидробластиране на деформационни фуги на защитния бетон на купола от К+61,80м до К+66,20м. - 850,00 м; - Грундиране и полагане на битумно - каучуков кит или друг еквивалентен на него в деформационните фуги на защитния бетон на купола от К+61,80м до К+66,20м. - 850,00 м, с характеристики съгласно предложените в приложение № 2 от ТЗ; - Почистване на бетоновата повърхност чрез хидробластиране; - Обработка и полагане на изолационна суспензия - 2 ръце или еквивалентни по технология на полагане и обработка материали - 2700,00 м2, с характеристики съгласно предложените в приложение № 3 от ТЗ; - Почистване, натоварване и извозване на отпадъци до сметище гр. Козлодуй - 4,00 м3. Пълния обем и точните количества са посочени в Количествената сметка към Техническото задание.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 100000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: АЕЦ Козлодуй ЕАД   NUTS: BG313   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № ХТС-84/08.06.2012 2. Изисквания към Участниците: 2.1.Изпълнителят на строително-монтажните работи да притежава: 2.1.1 сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 с област на приложение, покриваща дейностите, които са предмет на поръчката; 2.1.2.да има изпълнен най-малко 1 договор/поръчка, по който да са изпълнявани хидроизолационни работи през последните 3 календарни години и да представи препоръка/и за изпълнението на договора/ите. 2.1.3. Да разполага със съответния квалифициран персонал за изпълнение на конкретните дейности, описани в количествените сметки и предмета на поръчката; Отговорните лица за безопасността при работа с наряд/напрежение да притежават ІV квалификационна група в съответствие с чл. 60 табл.1 от “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения” 2.1.4. Да разполага с необходимото оборудване за изпълнение на работите, предмет на настоящата поръчка; 2.1.5.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи четвърта група четвърта категория; 3. Всички изисквания, поставени от ТЗ се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, съобразно вида и дела на тяхното участие в изпълнението на поръчката. 4. Изисква се за предварителен външен оглед на обекта и запознаване със специфичните особености и условия на работа. Лице за контакти -Николай Томов, Ръководител група "СК", Цех "ХТС", тел. 0973/ 7 65 49. Участниците попълват и представят в офертата си декларация, че са се запознали с обекта. Във връзка с особеностите на пропускателния режим в "АЕЦ Козлодууй" ЕАД е необходимо участниците да се свържат с лицата за контакти, за да уточнят подробностите относно достъпа до обекта. 5. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя: 5.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 5.2.Застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за строежи ІV категория в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ, бр.17 от 02.03.2004) и са длъжни да я поддържат валидна за срока на изпълнение на договора. 6. След изпълнение на дейностите по предмета на договора и до петдневен срок след приемане на извършените работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи застраховка, покриваща материалните вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на гаранционния срок. Застрахователната полица трябва да е със срок на валидност до изтичане на гаранционния срок и застрахователна сума в размер на 3% от стойността на договора.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 27/09/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Указанията за участие и изискванията за изпълнение са посочени в Указания към участниците и Техническо задание № ХТС-84/08.06.2012, които могат да бъдат намерени на Интернет адреса, посочен в настоящето обявление. Срок за изпълнение на поръчката: до ноември 2012 г. Срокът за изпълнение започва от датата на Протокол за даване фронт за работа. Дейностите могат да бъдат изпълнявани при подходящи климатични условия.Ако изпълнението на поръчката има отношение към радиационната защита и участникът, който бъде определен за изпълнител, след сключване на договор, трябва да предостави необходимите документи за проверка от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок съгласно ДБК.КД.ИН.028. При изпълнение на СМР да се спазват условията и реда, посочени в инструкция ДБК.КД.ИН.028 "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор". Гаранционният срок за изпълнените работи не може да бъде по-малък от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) Срокът на валидност на офертата - 30 дни. Материалите, преди да бъдат вложени, трябва да преминат общ входящ контрол от страна на Възложителя. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на материалите със сертификати/декларации за съответствие и другата съпроводителна документация при извършване на входящ контрол, или при липса на такива, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не приема стоката или ремонтните работи, в които са вложени материалите, за която са констатирани несъотвествия   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 27/09/2012