Обществени поръчки

Услуги по ремонт и поддръжка - възложител: ТП Държавно горско стопанство - Розино

Наименование:Извършване на текущ ремонт на горски автомобилни пътища - "Гроба-Попското Възложител: ТП Държавно горско стопанство - Розино Oсн. предмет: Услуги по ремонт и поддръжка Прогнозна стойност:  14 452 GBP Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/09/2012, 16:00 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-С. РОЗИНО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РОЗИНО, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 59, За: ДЕЛЧО ОБРЕТЕНОВ - ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ ПРИ ТП ДГС РОЗИНО, БЪЛГАРИЯ 4340, С. РОЗИНО, Тел.: 03136 2230, E-mail: www.dgsrozino@ucdp-smolian.com, Факс: 03136 2282 Място/места за контакт: ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РОЗИНО Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ucdp-smolian.com. Адрес на профила на купувача: www.ucdp-smolian.com.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги   КРАТКО ОПИСАНИЕ: "Извършване на текущ ремонт на горски автомобилни пътища - "Гроба-Попското" в отдели 1150 "ж" 1152 с дължина 3,5 км. - Изкоп и пробутване на земни маси при нормални условия"," Розино - Дюзалан" в отдел 29"п"- 76 "д" с дължина 10 км - Изкоп и пробутване на земни маси при нормални условия , "Розовата градина- Асанджата" в отдел 161 "а"- 164 "а" с дължина 5 км-Изкоп и пробутване на земни маси при нормални условия, с дължина 15 км-Изкоп и пробутване на земни маси при нормални условия, Възтановяване на съществуващ водосток "Слатина - Лъката - Гробът", в отдел 159 "г" - 1153 "е" за нуждите на ТП ДГС Розино   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 50000000 Описание: Услуги по ремонт и поддръжка   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: "Извършване на текущ ремонт на горски автомобилни пътища - "Гроба-Попското" в отдели 1150 "ж" 1152 с дължина 3,5 км. - Изкоп и пробутване на земни маси при нормални условия"," Розино - Дюзалан" в отдел 29"п"- 76 "д" с дължина 10 км - Изкоп и пробутване на земни маси при нормални условия , "Розовата градина- Асанджата" в отдел 161 "а"- 164 "а" с дължина 5 км-Изкоп и пробутване на земни маси при нормални условия, с дължина 15 км-Изкоп и пробутване на земни маси при нормални условия, Възтановяване на съществуващ водосток "Слатина - Лъката - Гробът", в отдел 159 "г" - 1153 "е" за нуждите на ТП ДГС Розино   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 14452 GBP   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: обл. Пловдив, община Карлово, с. Розино   NUTS: BG421   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: За да бъдат допуснати до участие в процедурата участниците депозират офертата заедно с необходимите документи в запечатан непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл на плика се изписва "За ТП "ДГС Розино" и се посочва пълното наименование на физическото или юридическото лице- кандидат, което подава офертата, както и адреса за коренспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В плика задължително се съдържат следните документи: 1. Ценова оферта по образец /Приложение № 1/.; 2. Кандидатите да имат качеството на търговци по смисъла на ТЗ. За юридически лица и еднолични търговци— копие от удостоверение издадено от Агенцията по вписванията, съгласно Закона за търговския регистър — оригинал или заверено от кандидата копие/валидно към дата на провеждане на процедурата/; 3. Кандидатът трябва да разполага със следните минимални технически възможности за изпълнение на поръчката, а именно: Верижен трактор с булдозерно устройство с мощност не по-малко от 75/седемдесет и пет/ конски сили. Кандидата да има най-малко 1/един/ провоспособен водач за управление на техниката с която участва в процедурата. Обстоятелствата по т. 2. се доказват с: Декларация с описание за техническото обурудване, с което кандидата разполага за изпълнение на поръчката/ Приложение № 2/, като тези обстоятелствата се доказват със заверени от кандидатите копия от документ за собственост на транспортното средство, свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, талон за технически прегледи на земеделска и горска техника. Ако кандидатите участват с наета техника, те трябва да представят и заверено копие от договора за наем, като наетото транспортно средство също е преминало през посочените контролно-технически прегледи. З водача: трудов догово, свидетелство за придобита правоспособност. 4. Деклапация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП- /Приложение № 3/ 5. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП- /Приложение № 4/ 6. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП-/Приложение № 5/ 7. Подписан и подпечатан проекто договор- /Приложение № 6/ Когата се представя копие на някои от документите, то трябва да бъде заверено с подпис и печат «вярно с оригинала» и при поискване да се представе и оригинала за сверяване. 8. Оглед на съответния Обект може да се извърши при условия и във време, както следва: всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа, с краен срок за извършване на огледа до крайния час за подаване на документи, след като кандидата осигури за своя сметка превоз в присъствието на представител на ТП ДГС” Розино” Огледът се извършва в присъствието на представител на ТП ДГС” Розино”. Разходите за огледа на Обектите са за сметка на кандидата; 9. Кандидатът няма право да използва подизпълнители при извършване на дейностите по възложената услуга Офертите трябва да бъдат получени до 16:00 часа на 28.09.2012г. на адреса на ТП "ДГС Розино", подадени на място, по пощата или с куриер. Оферта изпратена по пощата или с куриер, трябва да е постъпила в деловодството на поделението в срока определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на кандидата. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 29.09.2012г. от 9:30 часа в административната сграда на ТП ДГС Розино- с. Розино, ул. „Христо Ботев” № 59. Могат да присъстват представителите на участниците или нотариално упълномощени от тях лица. Не присъствието на представители на участниците или нотариално упълномощени от тях лица не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите и отварянето на ценовите предложения. Участник който при изготвяне на офертата не е извършил обявените от възложителя условия и не е представил някои от изискуемите документи ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 28/09/2012, 16:00   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: www.ucdp-smolin.com   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 28/09/2012