Обществени поръчки

Строителни и монтажни работи - възложител: "Национална електрическа компания" ЕАД

Наименование:ВЕЦ „Алеко“ - "Ремонт покрив сградоцентрала Възложител: "Национална електрическа компания" ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 99 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/10/2012, 17:30 ч.  

Виж цялата поръчка

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Национална електрическа компания" ЕАД, ул. "Веслец" 5, За: По процедурата Валентина Гечева - тел.:02/926 3408; по технически въпроси Красимир Димов - тел.:032/904 359, РБългария 1040, София, Тел.: 02 9263408, E-mail: vgecheva@nek.bg, Факс: 02 9801971 Място/места за контакт: Управление "Доставки" Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nek.bg. Адрес на профила на купувача: www.nek.bg.   ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство   КРАТКО ОПИСАНИЕ: Предмет на поръчката: „ВЕЦ „Алеко“ - "Ремонт покрив сградоцентрала"   КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 45000000, 45400000 Описание: Строителни и монтажни работи Довършителни строителни работи   КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: Обема на поръчката е подробно описан в Техническото задание на Възложителя, публикувано като приложение към условията за участие на електронната страница на НЕК ЕАД.   ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 99000 BGN   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ВЕЦ "Алеко"   NUTS: BG   ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание към обектa на поръчката. Изисквания към участниците: Участниците следва да представят по-долу изброените документи: 1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. 2. Заверено от участника копие от валидна застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство, при минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 3. За доказване на технически възможности участникът следва да представи: 3.1. Списък на договорите за подобни поръчки, изпълнени от участника през последните три години, с посочени място на строителство и име на възложител, придружен с препоръки за добро изпълнение (не повече от 5 броя). 3.2. Списък на техническите лица, които отговарят за изпълнението на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и правоспособно лице за координатор по безопасност и здраве по време на изпълнение на строителството (доказва се с представяне на документ за правоспособност). 4. Заверено от Участника копие на Удостоверение от Камарата на строителите в РБългария и съответното картонче удостоверяващо валидността на регистрацията; 5. Данни за лицето, което прави предложението – справка за административни сведения 6. Декларация за участие на подизпълнител. 7. Декларация за съгласие от подизпълнител. 8. Декларация за направен оглед на обекта, подписана от съответното длъжностно лице в централата. (Посещението става след предварителна уговорка за ден и час с инж. Красимир Димов - тел. 032/904 359) 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазване изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от ДР към от ЗОП. 10. Техническо предложение, изготвено в съответствие с приложения образец ; 11. Ценова оферта, изготвено в съответствие с приложения образец , с приложена Количествено-стойностна сметка.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена   ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 05/10/2012, 17:30   ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: НЕ   ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 1.При подписването Договора участникът определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договорните задължения в размер на 3% (три на сто) от общата стойност на договора. Видът на гаранцията - парична сума банкова гаранция се избира от участника; 2.Условията за участие, техническите изисквания за изпълнение на поръчката и образци на документи може да бъдат получени от интернет страницата на НЕК ЕАД, посочена в настоящата покана.   СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 05/10/2012