Строителни и монтажни работи – възложител: „Национална електрическа компания“ ЕАД

Прочетена: 189

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Национална електрическа компания“ ЕАД, ул. „Веслец“ 5, За: По процедурата Валентина Гечева – тел.:02/926 3408; по технически въпроси Красимир Димов – тел.:032/904 359, РБългария 1040, София, Тел.: 02 9263408, E-mail: vgecheva@nek.bg, Факс: 02 9801971

Място/места за контакт: Управление „Доставки“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nek.bg.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „ВЕЦ „Алеко“ – „Ремонт покрив сградоцентрала“

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45400000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Довършителни строителни работи

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обема на поръчката е подробно описан в Техническото задание на Възложителя, публикувано като приложение към условията за участие на електронната страница на НЕК ЕАД.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

99000 BGN

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ВЕЦ „Алеко“

 

NUTS:

BG

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание към обектa на поръчката. Изисквания към участниците: Участниците следва да представят по-долу изброените документи: 1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. 2. Заверено от участника копие от валидна застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство, при минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 3. За доказване на технически възможности участникът следва да представи: 3.1. Списък на договорите за подобни поръчки, изпълнени от участника през последните три години, с посочени място на строителство и име на възложител, придружен с препоръки за добро изпълнение (не повече от 5 броя). 3.2. Списък на техническите лица, които отговарят за изпълнението на поръчката, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и правоспособно лице за координатор по безопасност и здраве по време на изпълнение на строителството (доказва се с представяне на документ за правоспособност). 4. Заверено от Участника копие на Удостоверение от Камарата на строителите в РБългария и съответното картонче удостоверяващо валидността на регистрацията; 5. Данни за лицето, което прави предложението – справка за административни сведения 6. Декларация за участие на подизпълнител. 7. Декларация за съгласие от подизпълнител. 8. Декларация за направен оглед на обекта, подписана от съответното длъжностно лице в централата. (Посещението става след предварителна уговорка за ден и час с инж. Красимир Димов – тел. 032/904 359) 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазване изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от ДР към от ЗОП. 10. Техническо предложение, изготвено в съответствие с приложения образец ; 11. Ценова оферта, изготвено в съответствие с приложения образец , с приложена Количествено-стойностна сметка.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/10/2012, 17:30

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.При подписването Договора участникът определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договорните задължения в размер на 3% (три на сто) от общата стойност на договора. Видът на гаранцията – парична сума банкова гаранция се избира от участника; 2.Условията за участие, техническите изисквания за изпълнение на поръчката и образци на документи може да бъдат получени от интернет страницата на НЕК ЕАД, посочена в настоящата покана.

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/10/2012

 

1 2

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.09.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: