Обществени поръчки

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВАРТАЛ „ГЕРЕНА“ - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ , ПАРКИНГ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ”

Наименование: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВАРТАЛ „ГЕРЕНА“ - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ , ПАРКИНГ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ” Възложител: Община Кюстендил Описание: Предмета на поръчката представлява изграждане на паркинги, детски площадки, улично осветление и озеленяване в кв. Герена. Поръчката обхваща благоустройство на УПИ VI кв.380 по плана на град Кюстендил. Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 405333 BGN Технически възможности: Изискуеми документи и информация: а) Списък на основните договори за строителство (по образец № 6), с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, в зависимост от датата на започване на дейността на участника, включително стойностите, датите и получателите. Списъкът следва да е придружен с препоръки за добро изпълнение – копия заверени с гриф „Вярно с оригинала” от участника и подпис на участника на всяка страница.) б)Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнението на строежи ІV група, І-V категория по смисъла на чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ като представи удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи. в) Застрахователна полица на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството”, която да отговаря на категорията на обекта - копие „Вярно с оригинала”. г)Декларация за ръководния състав от експерти на участника, определен за изпълнение на строителството на обекта – предмет на обществената поръчка (по образец № 7 ).За лицата посочени в декларацията по образец №7 задължително се прилагат автобиографии – по образец №8 ведно с документите, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на предлаганият от участника експерт, както и декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност, за принадлежност и наличност – по образец № 9. д)Списък – декларация за наличната механизация и описание на техническото оборудване /собствени или наети/-по образец № 7а (в оригинал) с посочено общо състояние на техниката: година на производство, с приложени и заверени ксерокопия от регистрационни талони, от талони за преминат технически преглед, от договори за наем; Минимални изисквания: а) Участникът да има изпълнен през последните 5 (пет) години от крайния срок за подаване на оферти, не по-малко от три договора за строителство, с предмет сходен с предмета на поръчката, придружен от препоръки за добро изпълнение; б) Участникът да е регистриран в ЦПРС за изпълнението на строежи ІV група, І-V категория по смисъла на чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ, и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр.108/29.12.2008 г. или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на строежи І-V категория (чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите). в) Участникът да притежава „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ и да е със срок на валидност минимум 60 дни след изтичане срока на валидност на офертата. . г) Участникът трябва да разполага с ръководен състав, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, включващ: 1. Технически ръководител – минимум 1, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - да притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в областта на строителството; Да притежава основен професионален опит в сферата на строителството: не по-малко от 3 /три/ години ; 2. Геодезист, който отговаря на следните изисквания: - да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен „бакалавър” или „магистър” , специалност геодезия или еквивалентна; -да притежава основен професионален опит в сферата на строителството: не по-малко от 3 /три/ години; 3. Eлектроинженер, който да отговаря на следните изисквания: - да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен „бакалавър” или „магистър”, специалност електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане или друга еквивалентна с оглед предмета на поръчката; -да притежава стаж по специалността: не по-малко от 3 /три/ години; 4. Специалист по контрола на качеството, който да отговаря на следните изисквания: -да притежава най-малко 1 година стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на строителни и монтажни работи. 5. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да отговаря на следните изисквания: -да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията; -да има минимум 1 година трудов стаж на тази позиция. 6. Лице с професионална квалификация „Ландшафтен архитект”, „Инженер по озеленяване“ или еквивалент - да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър , специалност „Ландшафтен архитект“ или еквивалент -да притежава стаж по специалността минимум 1 година 7. Да има на разположение технически персонал, включващ минимум 10 /десет/ работници. Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 120 Срок за получаване на документация за участие:  19.11.2012 г.  Час: 16:30 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2012 г.  Час: 16:30 Отваряне на офертите: 30.11.2012 г.  Час: 11:00 Дата: 19.10.2012 г. За контакти: Десислава Алайкова-Стоева Факс: 078 550815 Адрес: Община Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1 Адрес на възложителя: Община Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1 Телефон: 078 550815 E-mail: obshtina@kustendil.bg