Обществени поръчки

„Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия”

Наименование: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия” Възложител: Община Белене Описание: Предмета на настоящата процедура е: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел Димум”; Обособена позиция 2 „ Основен ремонт на ул. „България”, в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 до о.т. 615”, „Основен ремонт на ул. „Персин”, в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, „ Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617”; За настоящата процедура има публикувано предварително обявление https://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,758251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=3513&menu_id=2&pre=1 Решението и обявлението се изпращат до Регистъра на Агенцията по обществени поръчки по електронен път - с електронен подпис, и документацията е качена на сайта на Възложителя, с което се дава пълен електронен достъп до нея, и съгласно чл.64, ал.2 и ал. 3 от ЗОП срокът за подаване на оферти се намалява на 24 календарни дни. Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1296022.04 BGN Технически възможности: Изискуеми документи и информация: 1. Участниците представят заверено копие* на документ за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи по съответни групи категории ведно с талон приложение към удостоверението, доказващ неговата валидност. Валидността на документа за вписване в ЦПРС трябва да е не по-малко от 120 /сто и двадесет/ календарни дни след крайния срок за подаване на оферти. Определеният за изпълнител, неговите подизпълнители които ще изпълняват строителство и имат такова право, както и онези участници в обединението, които съгласно договора за обединение ще изпълняват строителство и имат такова право, при подписване на договора представя/-т заверено(-и) копие(-я) „Вярно с оригинала” на валиден(-и) към датата на сключване на договора документ(-и) за вписване в ЦПРС за съответната категория строеж която ще изпълнява(-т), в едно с талона(-и) приложен(-и) към документа за вписване в ЦПРС. Към очакваната дата за сключване на договор документът за вписване в ЦПРС на изпълнителя, членовете на обединението и подизпълнителите от които се изисква такъв документ, задължително следва да е валиден. Изпълнителя, подизпълнителите и онези участници в обединението за които се изисква вписване в ЦПРС, се задължава(-т) през целия период на изпълнението на договора до датата на получаване на документа за ползване/въвеждане на обектите в експлоатация от компетентния орган по чл. 177 от ЗУТ, да поддържа(-т) валидно(-и) вписването си в ЦПРС – представя се декларация свободен текст при подписване на договора от изпълнител/подизпълнител(-и)/участниците в обединението от които се изисква вписване в ЦПРС. Основните участници не могат да доказват техническата си възможност и квалификация по тази точка, представяйки вписване в ЦПРС на своите подизпълнители, т.к. последните нямат функция на самостоятелен участник, а само подпомагат основния участник. (* - представя се превод в случай, че документа не е на български език) 2.Считано от крайният срок за получаване на офертите, през последните до 5 (пет) години назад, или в зависимост от датата си на регистрация, участникът/подизпълнител, който ще осъществява дейност по СМР и има такова право/ следва да е изпълнил договор/-и за строителство с предмет, подобен на предмета на дадената обособената позиция, на стойност не-по ниска от максимално допустимата за дадената обособена позиция, а за подизпълнителите – на стойност не по-ниска от произведението на декларираното им процентно участие умножено по максималната стойност на дадената позиция, или за поръчката като цяло – когато участник подава оферти за всички позиции. В случай, че участник, кандидатства за цялата поръчка, т. е. за всички обособени позиции, трябва да докаже, че е изпълнил договор за реставрация, консервация на археологически обекти и/или паметници на културата и договор за обект от пътна и/или техническата инфраструктура, или поне няколко договора с подобен предмет на по-ниска стойност, но с общ сбор на стойностите им не по-малък от прогнозната на дадената позиция (не се изисква прилагане на копия от договори, или ако участникът прецени да ги приложи в офертата си, следва да заличи конфиденциалните данни в него, ако има такива!). Основните участници не могат да доказват техническата си възможност и квалификация по тази точка, представяйки изпълнени договор на своите подизпълнители, т.к. последните нямат функция на самостоятелен участник, а само подпомагат основния участник. Минимални изисквания: 1а) І-ва група, І-ва категория за позиция 1 или еквивалентен документ, удостоверяващ правото за извършване на аналогична дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумението по ЕИП, съответстващ на статута на съответния паметник на културата, а именно: да притежават регистрация в Камарата на строителите в България, удостоверяваща обстоятелства във връзка с чл. 137 от ЗУТ, ал. 1, т. 1, буква „м” – строителство на недвижими културни ценности с категория „световно значение” и „национално значение” или еквивалент на тази регистрация за чуждестранните участници. 1б) ІІ-ра група, ІV-та категория, за позиция 2 или еквивалентен документ, удостоверяващ правото за извършване на аналогична дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по споразумението по ЕИП, съответстващ на статута на обекта, а именно: да притежават регистрация в Камарата на строителите в България, удостоверяваща обстоятелства във връзка с чл. 137 от ЗУТ, ал. 1, т. 4, буква „а” – строително монтажни работи на частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях или еквивалент на тази регистрация за чуждестранните участници. 1в) В случай, че участват чуждестранни физически или юридически лица вписването в съответен регистър* на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. Ако участникът е обединение/консорциум, което е юридическо лице, изискването за регистрация в ЦПРС се прилага за обединението като цяло. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, валидна регистрация (вписване) в ЦПРС трябва да притежават онези участници в обединението, които ще изпълняват строителството и има такова право (съобразно разпределението на дейностите по договора за обединение), по смисъла на чл. 3 ал.2-4 от Закона за камарата на строителите. Вписване в ЦПРС за съответната категория строежи, се изисква да представят и подизпълнителите които са декларирани от основния участник, че ще извършват строителство и имат такова право. 2. Под договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка следва да се разбира : а)за позиция 1-договор за СМР на стойност не по-ниска от максимално допустимата за тази позиция, или няколко договора на по-ниска стойност, но с общ сбор на стойностите на отделните договори не по-малък от максималната за тази позиция, с предмет реставрация, консервация на археологически обекти и/или паметници на културата. б) за позиция 2 - договор за СМР на стойност не по-нисък от максимално обявената за тази позиция, или няколко договора на по-ниска стойност, но с общ сбор на стойностите на отделните договори не по-малък от максимално обявената за тази позиция за обект/-и от пътна и/или техническата инфраструктура. в) Пример! - ако основния участник декларира, че ще ползва подизпълнител, с дял 30% участие в поръчката по позиция 1, подизпълнителят следва да докаже изпълнени договори с предмет подобен предмета на позиция 1 на стойност не по-малко от 30%*790 000= 237 000 лв. Представя се списък с основните договори, изпълнявани от участника през последните 5 (пет) години назад по образец от документацията. За договорите по този списък задължително се представят като доказателства препоръки (референции) за изпълнение на договорите, посочени в списъка. В препоръките задължително трябва да са посочени: периода и мястото на строителството, наименование и стойност на обекта, кой е възложител/инвеститор/клиент, както и дали строителството е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания на ЗУТ и действащото законодателство в Република България. Препоръките/референциите се представя в оригинали или заверено от участника копие/-я. Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 90 Срок за получаване на документация за участие:  05.11.2012 г.  Час: 17:00 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15.11.2012 г.  Час: 17:00 Отваряне на офертите: 16.11.2012 г.  Час: 09:30 Дата: 22.10.2012 г. За контакти: Цветомир Цветанов - гл. експерт "Икономическо развитие и обществени поръчки" Факс: 0658 31062 Адрес: Община Белене, област Плевен, ул." България"№ 35 Адрес на възложителя: Община Белене, област Плевен, ул." България"№ 35 Телефон: 0658 34672 E-mail: obshtinabl@abv.bg