Обществени поръчки

Номер 2 от 12.08.2010 - Община Тервел

Възложител: Община Тервел

Описание: Преасфалтиране на дванадесет съществуващи участъци на уличната мрежа в гр. Тервел, демонтиране и полагане на нова тротоарна настилка на тротоари в гр. Тервел - 5 участъка, основен ремонт на улично осветление в гр. Тервел и 3 села от общината и изграждане на зелени площи и детски площадки в гр. Тервел - 3 бр.

Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи

Прогнозна стойност: 2 803 704.46 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 16

Срок за получаване на документация за участие: 10/09/2010, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/09/2010, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: община Тервел,зала 201

Дата: 21/09/2010, 10:00 ч.

За контакти: Община Тервел, Дияна Илиева

Факс: 05751 2391

Адрес: гр. Тервел, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 8

Адрес на възложителя: www.tervel.bg

Телефон: 05751 2075

E-mail: diana.ilieva@abv.bg


Изтегли Поръчката