Обществени поръчки

Номер 5 от 12.08.2010 - "Софийска вода" - АД

Възложител: "Софийска вода" - АД

Описание: звършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 24

Срок за получаване на документация за участие: 05/09/2010, 09:30 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/09/2010, 09:30 ч.

Отваряне на офертите: Главен офис на "Софийска вода" АД, град София 1766, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А.

Дата: 15/09/2010, 10:00 ч.

За контакти: Отдел "Снабдяване", Мария Василева

Факс: 02 8122588

Адрес: гр. София, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А

Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg

Телефон: 02 8122458

E-mail: mvasileva@sofiyskavoda.bg

Изтегли Търга