Обществени поръчки

Номер 10 от 13.08.2010 - Община Бяла

Възложител: Община Бяла

Описание: ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА” ПО ДОГОВОР №18/321/00483, МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.”

Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Прогнозна стойност: 2 721 964 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 20

Срок за получаване на документация за участие: 15/09/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/09/2010, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Заседателна зала, сградата на Общинска администрация, гр.Бяла, пл.Екзарх Йосиф І №1

Дата: 28/09/2010, 10:00 ч.

За контакти: гр.Бяла, пл.Екзарх Йосиф І №1, Теодор Тончев - мл. юрисконсул

Факс: 0817 74634

Адрес: гр.Бяла, пл.Екзарх Йосиф І №1

Адрес на възложителя: www.byala.bg

Телефон: 0817 72015/49/

E-mail: byala.rs@byala.bg


Изтегли поръчката