Обществени поръчки

Номер 15 от 13.08.2010 - Община Балчик

Възложител: Община Балчик

Описание: Изготвяне на технически инвестиционен проект съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приложеното техническо задание/ техническа спецификация/ за проектиране. Изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с предмета на поръчката.

Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Доп. предмети: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

Прогнозна стойност: 3 000 000 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 36

Срок за получаване на документация за участие: 13/09/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/09/2010, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: В сградата на Общинска администрация- гр. Балчик, заседателна зала, находяща се на 1 етаж

Дата: 24/09/2010, 10:00 ч.

За контакти: Николай Ангелов

Факс: 0579 74117

Адрес: гр. Балчик, пл. "21-ви септември" №6

Телефон: 0579 71036

E-mail: mayor@balchik.bg


Изтегли поръчката