Обществени поръчки

О Б Я В А ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."


Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/04/17 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." (ОПОС).
Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. 9 от Допълнителни разпоредби на ПМС 121/2007, са община Видин в партньорство с общините Брегово, Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Димово, Ружинци, Белоградчик, Чупрене и Макреш.
Целта на процедура BG161PO005/09/2.10/04/17 " Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин" по ОПОС е да се подпомогне регион Видин, да намери трайно решение на управлението на битовите отпадъци на територията на региона, чрез изграждането на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът трябва да се изпълнява на територията на Република България.
Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са:
  • Проектиране и изграждане на 1-ва клетка от депо за неопасни отпадъци, включително доставка на оборудването, необходимо за неговата експлоатация;
  • Проектиране и изграждане на съоръжение за компостиране и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията му;
  • Проектиране и изграждане на съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията му;
  • Проектиране и изграждане на центрове за рециклиране и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията им;
  • Дейности, свързани със закриването на депото за битови отпадъци на община Видин, тъй като е технически неразделно свързано с изграждането на новото депо;
  • Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, която обслужва само обектите на регионалната система за управление на отпадъците;
  • Инфраструктурни мерки, необходими за осигуряване на площадките за обектите, включени в системата;

Проектното предложение може да включва една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, така че да доведе до постигане на целта на процедурата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедурата е 9 933 374 евро (девет милиона деветстотин тридесет и три хиляди триста седемдесет и четири).

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 10.10.2010 г., 17 ч. местно време.

Проектното предложение се подава в МОСВ, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление и оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.