Обществени поръчки

О Б Я В А ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/10/2.10/05/18 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." (ОПОС).

Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. 9 от Допълнителни разпоредби на ПМС 121/2007, са община Бургас в партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен и Карнобат.

Целта на процедура BG161PO005/10/2.10/05/18 " Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас" по ОПОС е да се подпомогне регион Бургас, да намери трайно решение на управлението на битовите отпадъци на територията на общината, чрез изграждането на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът трябва да се изпълнява на територията на Република България.


Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са:Проектиране и изграждане на 1-ва клетка от депо за неопасни отпадъци, включително доставка на оборудването, необходимо за неговата експлоатация;

  • Проектиране и изграждане на претоварни станции и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията им и подготовка за бъдещо изграждане на сепариращи и компостиращи инсталации на територията им;
  • Проектиране и изграждане на съоръжение за сепариране и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията му;
  • Проектиране и изграждане на съоръжение за компостиране и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията му;
  • Проектиране и изграждане на съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията му.
  • Проектиране и изграждане на център за рециклиране и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията му.
  • Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, която обслужва само обектите на регионалната система за управление на отпадъците;
  • Инфраструктурни мерки, необходими за осигуряване на площадките за обектите, включени в системата.

Проектното предложение може да включва една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, така че да доведе до постигане на целта на процедурата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедурата е 20 825 040 евро (двадесет милиона осемстотин двадесет и пет хиляди и четиридесет евро).

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 30.10.2010 г., 17 ч. местно време.


Проектното предложение се подава в МОСВ, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление и оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.