Обществени поръчки

„Изграждане на Регионален център за третиране на неопадни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани”

Наименование: „Изграждане на Регионален център за третиране на неопадни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани” Възложител: Община Хасково Описание: Регионалният център за третиране на неопасни отпадъци в Регион Хасково ще бъде изграден в землището на с. Гарваново, Община Хасково. Теренът се намира на 12 км северозападно от град Хасково, на 400 м от отклонението за село Гарваново по пътя Хасково – Минерални бани и на 1775 м от строителната граница на село Гарваново. Достъпът от пътя за с. Гарваново до площадката е по собствен път на действащото депо на Хасково.Поръчката за строителство на обект „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани” включва следните дейности на Изпълнителя: 1. Планиране и работно проектиране в обхвата на необходимото от страна на Изпълнителя съгласно „Спецификацията”, „Условията на договора” и нормативната уредба; 2. Доставка и монтаж по проект на Изпълнителя на основно технологично оборудване на „Инсталация за сепариране” и ПСОВ съгласно „Спецификацията” и одобрената проектна документация; 3. Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството; 4. Изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с техническите проекти и специ¬фи¬кации, включително изпитвания, подготовка на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на обекта от оправомощени лица и други дейности по въвеждане в експлоатация; 5. Отстраняване на дефекти, съобщени през периода за отстраняване на дефекти. Поръчката се изпълнява по общите договорни уславия на FIDIK - Червена книга. Oсн. предмет: Строителни работи по общо изграждане на депа за отпадъци Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кладенци Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжение за компостиране Прогнозна стойност: 18872247.58 BGN Технически възможности: Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1.Списък на изпълнените договори с приложени референции от възложители. 2.Списък на предлаганите експерти 3.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на експертите, посочени в списъка на участника под формата на: дипломи, удостовереия, сертификати, референции и др. 4.Документи удостоверяващи професионалния опит на експертите, посочени в списъка на участника. 5.Участникът (включително всички съдружници в обединение) да има сертифицирана Система за управление на качеството според изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат или доказателство за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството ). 6.Участникът (включително всички съдружници в обединение, които ще изпълняват СМР) да има сертифицирана Система за управление на околната среда според изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентен сертификат или доказателства за осигуряване на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Изисквано минимално/ни ниво/а: 1.Участникът да е изпълнил добросъвестно, съгласно нормативните изисквания, през последните 5 години, считано от крайната дата за подаване на оферти следните съоръжения като самостоятелни обекти или като част от комплексни обекти: (а) депо за неопасни отпадъци с площ на завършените клетки не по-малко от 20 (двадесет) дка, като клетките са със ситеми за събиране на инфилтрата и системи за отвеждане на сметищния газ според изискванията на Наредба 8/2004 или еквивалентни изисквания на хармонизирано с директивите на ЕС законодателство в други държави. (б) завод за механизирано сепариране на битови отпадъци за извличане на рециклируеми фракции и производство на RDF с капацитет не по-малко от 10 (десет) т/час. 2.Сертификат за съответствие на СУК на изискванията на посочените стандарти (или еквивалентни), издаден от акредитиран орган с обхват, съответстващ на предвидените дейности, съответно строителство, монтажно-инсталационни работи, производство на оборудване или проектиране. 3.Сертификати за съответствие на СУОС на изискванията на посочените стандарти (или еквивалентни), издаден от акредитиран орган за сертификация с обхват, включващ „строителство”.Участникът (включително всички съдружници в обединение, които ще изпълняват СМР) да има сертифицирана Система за управление на околната среда според изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалентен сертификат или доказателства за осигуряване на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 4.Участникът да разполага със следния минимален състав на техническите лица, отговарящи на посочените по-долу изисквания: -Ръководител екип – висше образование, степен магистър, специалност „ПГС”; да е изпълнявал длъжността „ръководител” или „зам.-ръководител” или „консултант” на екип при изпълнението на един обект по изграждане на публична инфраструктура по общите договорни условия на FIDIC. -Експерт по отчитане на СМР – да има опит при отчитане на СМР при изпълнението на един обект по изграждане на публична инфраструктура по общите договорни условия на FIDIC. -Експерт пътно строителство – висше образование, степен магистър, специалност „Пътно строителство”; Краен срок за изпълнение:Завършване: 04.12.2014 г. Срок за получаване на документация за участие:  16.04.2013 г.  Час: 16:30 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26.04.2013 г.  Час: 16:30 Отваряне на офертите: 29.04.2013 г.  Час: 10:00 Дата: 01.03.2013 г. За контакти: инж. Венета Тенчева Факс: 038 664110 Адрес: Община Хасково, гр.Хасково, пл."Общински" № 1 Адрес на възложителя: Община Хасково, гр.Хасково, пл."Общински" № 1 Телефон: 038 603373 E-mail: pnovk_haskovo@abv.bg