Обществени поръчки

Технически контрол при проектирането и строителен надзор на договори с договорните условия на ФИДИК Жълта и Червена книга в рамките на Проект 58111-77-268 интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, ОП Околна среда 2007 – 2013

„ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”. Избраният изпълнител ще действа като: • Инженер по смисъла на ФИДИК, по общо пет /5/ строителни договора: 2 /два/ за инженеринг по Жълта Книга, издание 1999 г. и 3 /три/ по Червена Книга, издание 1999 г., включващо комуникация с проектантите по отношение съответствие на проектите със съществените изисквания на строежите и строителните продукти; • Технически контрол при проектирането, вкл. изготвяне доклади за оценка на съответствието по 2 /два/ договора за инженеринг, които ще бъдат изготвени от изпълнителите на договори за инженеринг по условията на ФИДИК Жълта Книга, и по 3 /три/ договора за строителство Червена книга; • Лице, упражняващо строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устойство на терирорията /ЗУТ/ на пет /5/ строителни договора, съгласно който лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за въвеждане в експлоатация; оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценката за енергийна ефективност; • Координатор „безопасност и здраве” за етапа на инвестиционното проектиране и за етапа на изпълнение на строежите по пет /5/ строителни договора.


Изтегли поръчката