Обществени поръчки

Възложител: Община Бургас

Наименование: "Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас".

Възложител: Община Бургас

Описание: "Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас".

Oсн. предмет: Външно осветление

Прогнозна стойност: 66 666 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в дни: 50

Срок за получаване на документация за участие: 28/09/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/10/2010, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26

Дата: 11/10/2010, 11:00 ч.

За контакти: Боряна Балабанова; Чанка Коралска

Факс: 056 841996

Адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26

Адрес на възложителя: www.burgas.bg

Телефон: 056 907242; 056 907351


Виж цялата поръчка