Обществени поръчки

Възложител: Община Долни чифлик

Наименование: “ Инвестиционно консултиране , проектиране (технически или работни проекти) за реконструкция и изграждане на улици и реконструкция на тротоари в гр. Сливница, съгласно условията на мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”, извършване на предпроектни проучвания за воден цикъл в град Сливница”

Възложител: Община Сливница

Описание: роектиране на реконструкция на улици, проектиране на реконструкция на тротоари по улици, проектиране изграждане на улици, консултиране и управление на проекта по ПРСР и изготвяне на предпроектно проучване за воден цикъл на Сливница по ОПОС

Oсн. предмет: Инженерни услуги в строителството

Доп. предмети: Консултантски инженерни услуги в строителството; Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения; Контрол на строителните работи.

Прогнозна стойност: от: 132 000 лева - до: 244 000 лева.

Kраен срок за изпълнение:           Срок в месеци: 60

Срок за получаване на документация за участие: 08/10/2010, 16:30 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/10/2010, 16:30 ч.

Отваряне на офертите: Сградата на община Сливница гр. Сливница пл. "Съединение" 1, ет. ІІІ, зала 315

Дата: 19/10/2010, 10:30 ч.

За контакти: Йордан Крумов Новков

Факс: 0727 44377

Адрес: гр. Сливница, площад "Съединение" 1

Адрес на възложителя: www.slivnitsa.bg

Телефон: 0727 42300

E-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg


Виж цялата поръчка