Обществени поръчки

Възложител: Община Пазарджик

Наименование: “Избор на изпълнител/изпълнители за строително-монтажни работи на 4 училищни сгради, помещаващи 5 общински училища, на територията на гр. Пазарджик ”

Възложител: Община Пазарджик

Описание: Строително-монтажните работи, предмет на поръчката, са предвидени за извършване на рехабилитация на 4 сгради, собственост на община Пазарджик, използвани от 5 общински училища - ОУ “Св. Климент Охридски”, СОУ “Георги Бенковски”, Езикова гимназия “Б. Брехт” Гимназия “, Гимназия „Ив. С. Аксаков” и Математическа гимназия “К. Величков”. Поръчката включва демонтажни работи; доставка на необходимите материали и оборудване; ремонтни строително-монтажни работи по части АС, Ел, ВиК и ОВ, подробно описани по предвидените обособени позиции в Указанията за участие и посочени като вид и количество в количествените сметки, които са неразделна част от документацията за участие. Изпълнението на обекта на строителството цели: - Подобряване на образователната инфраструктура в община Пазарджик; - Покриване на санитарно-хигиенните изисквания и предписанията на РИОКОЗ към обхванатите в проекта 4 училищни сгради; - Подобряване на енергийната ефективност на сградите;

Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Прогнозна стойност: 4 321 519  лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в дни: 60

Срок за получаване на документация за участие: 08/10/2010, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/10/2010, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: Административната сграда на Община Пазарджик, бул. "България" № 2, ет. 2, „Стъклена зала”

Дата: 19/10/2010, 14:00 ч.

За контакти: община Пазарджик, Гергана Попова

Факс: 034 442495

Адрес: 4400, гр. Пазарджик, бул. "България" № 2

Адрес на възложителя: https://www.pazardjik.bg

Телефон: 034 402209

E-mail: secretary@pazardjik.bg


Вижте цялата поръчка