Обществени поръчки

Възложител: Община Аврен

Наименование: "Изграждане на магистрален водопровод "Камчийски пясъци" - III- ти етап, подобект "Участък от с.Старо Оряхово" до водоеми к.к. "Камчия"

Възложител: Община Аврен

Описание: Изграждане на магистрален водопровод с начална точка до помпена станция на "ВиК - Варна" при с.Старо Оряхово с приблизителна дължина 10 000 м.

Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализацияСтроителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

Прогнозна стойност: 6 400 000 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 24

Срок за получаване на документация за участие: 25/10/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/11/2010, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Община Аврен, заседателна зала

Дата: 05/11/2010, 11:00 ч.

За контакти: Петър Николов

Факс: 05106 2238; 052 608858

Адрес: с. Аврен, ул. "Тодор Ноев" № 8

Адрес на възложителя: www.avren.bg

Телефон: 05106 2700

E-mail: avren_porachki@abv.bg


Виж цялата поръчка