Обществени поръчки

Търг с тайно наддаване в Перник

В община Перник ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху земя - частна общинска собственост, съобщиха от общината. Търгът ще се проведе на 28 септември от 10 ч. в Заседателната зала, на І етаж на община Перник. Документите за участие се подават до 16 ч. на 27 септември в отдел „Център за информационно и административно обслужване”, при община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часът на подаването им.
Депозитна вноска в размер на 10% от първоначално обявената цена се внася в касата на общината или в ЦКБ АД – клон Перник по IBAN (сметка) BG36CECB97903360879300, BIC (банков код) CECBBG9F до 16 ч. на 27 септември. При неспечелени петна се определя търг от 10 ч. на 5 октомври, който ще се проведе в заседателната зала – ет. 1 при община Перник. Документите за участие се подават до 16 ч. на 4 октомври в отдел „Център за информационно и административно обслужване” при община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часът на подаването им.
Депозитната вноска за отложения търг, в размер на 10% от обявената начална тръжна цена, се внася в касата на общината или в ЦКБ АД – клон Перник по IBAN (сметка) BG36CECB97903360879300, BIC (банков код) CECBBG9F до 16 ч. на 4 октомври. Срокът, в който да се извърши плащането за правото на възмездно право на строеж върху съответния обект, от спечелилия търга, е 14-дневен от влизане в сила на заповедта, съгласно чл. 108 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ). В противен случай спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по предмета на търга, както и внесения депозит. На търг ще бъдат дадени:

1. Петно №1 за изграждане на търговски обект на 1 (един) етаж, с площ на застрояване 96 (деветдесет и шест) кв. м, съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. Петното е ситуирано в УПИ ІІ, кв. 251, по застроителен и регулационен план на гр. Перник – кв. „Изток”, отреден „за жилищно строителство и обслужващи дейности”, като за парцела е съставен АОС № 4138 /25.08.2006 г. За изграждане на обекта е необходимо изместване на водопровод 530 СТ за сметка на приемателя. Началната цена при провеждане на търга се определя на 9 504 лв. за предвиденото застрояване, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

2. Петно №2 за изграждане на търговски обект на 2 (два) етажа, с площ на застрояване 96 (деветдесет и шест) кв. м, съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. Петното е ситуирано в УПИ ІІ, кв. 251, по застроителен и регулационен план на гр. Перник – кв. „Изток”, отреден „за жилищно строителство и обслужващи дейности”, като за парцела е съставен АОС № 4138 /25.08.2006 г. За изграждане на обекта е необходимо изместване на водопровод 530 СТ за сметка на приемателя. Началната цена при провеждане на търга се определя на 19 008 лв. за предвиденото застрояване РЗП – 192 кв. м, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

3. Петно №3 за изграждане на търговски обект на 2 (два) етажа, с площ на застрояване 96 (деветдесет и шест) кв. м, съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. Петното е ситуирано в УПИ ІІ, кв. 251, по застроителен и регулационен план на гр. Перник – кв. „Изток”, отреден „за жилищно строителство и обслужващи дейности”, като за парцела е съставен АОС № 4138 /25.08.2006 г. За изграждане на обекта е необходимо изместване на водопровод 530 СТ за сметка на приемателя. Началната цена при провеждане на търга се определя на 19 008 лв. за предвиденото застрояване РЗП – 192 кв. м, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

4. Петно №1 за изграждане на жилищна сграда на 5 (пет) етажа, с площ на застрояване 420 (четиристотин и двайсет) кв. м, съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. Петното е ситуирано в УПИ VІ, кв. 63, по застроителен и регулационен план на гр. Перник – кв. „Изток”, отреден „за жилищно строителство, търговия и обществено хранене”, като за парцела е съставен АОС №1944/12.04.2001 г. Началната цена при провеждане на търга се определя на 245 700 лв. за предвиденото застрояване – РЗП – 2100 кв. м, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

5. Петно №2 за изграждане на жилищна сграда на 5 (пет) етажа, с площ на застрояване 420 (четиристотин и двайсет) кв. м, съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. Петното е ситуирано в УПИ VІ, кв. 63, по застроителен и регулационен план на гр. Перник – кв. „Изток”, отреден „за жилищно строителство, търговия и обществено хранене”, като за парцела е съставен АОС №1944 /12.04.2001 г. Началната цена при провеждане на търга се определя на 245 700 лв. за предвиденото застрояване – РЗП – 2100 кв. м, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

6. Петно №1 за изграждане на търговски обект с гаражи на 2 (два) етажа, с площ на застрояване 1533 (хиляда петстотин трийсет и три) кв. м, съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. Петното е ситуирано в УПИ І, кв. 31, по застроителен и регулационен план на гр. Перник – кв. „Изток”, отреден „за жилищен комплекс, обслужващи дейности и гаражи”, като за парцела е съставен АОС №691 /20.04.1997 г. Началната цена при провеждане на търга се определя на 179 361 лв. за предвиденото застрояване – РЗП – 3066 кв. м, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.


7. Петно №1 за изграждане на обект на 1 (един) етаж, с площ на застрояване 100 (сто) кв. м съгласно предвижданията на действащия застроителен и регулационен план. Петното е ситуирано в УПИ ІХ, кв. 56, по застроителен и регулационен план на с. Мещица, община Перник, отреден „за обществено обслужване”, като за парцела е съставен АОС №6427 /16.02.2010 г. Началната цена при провеждане на търга се определя на 2 880 лв. за предвиденото застрояване РЗП – 100 кв. м., съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.