Обществени поръчки

Възложител: Столична община

Наименование: Решение № РД-09-03-108 от 09/09/2010 г. за удължаване срока за получаване на оферти

Възложител: Столична община

Описание: «Осъществяване функциите на консултант по смисъла на Закона за устройство на територията, който да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражнява строителен надзор и осъщесвяване функциите на Инженер съгласно изискванията на договорните условия на ФИДИК на всички обекти към проект: „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община на площадки „Садината” и „Хан Богров””, включващи: 1) Инсталация за компостиране на зелени отпадъци (площадка „Хан Богров”)- следва да бъде проектирана и изградена съгласно Договорните условия на FIDIC Жълта книга; 2) Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци (площадка „Хан Богров”) следва да бъде проектирана и изградена съгласно Договорните условия на FIDIC Жълта книга; 3) Завод за механично и биологично третиране (МБТ) (площадка „Садината) - следва да бъде проектиран и изграден съгласно Договорните условия на FIDIC Жълта книга; 4) Депо за неопасни отпадъци на площадката в местността „Садината”” - следва да бъде изградено съгласно Договорните условия на FIDIC Червена книга.

Краен срок за изпълнение: Срок в месеци: 38

Срок за получаване на документация за участие: 08/10/2010, 12:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/10/2010, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: ул. Московска № 33

Дата: 19/10/2010, 11:00 ч.

За контакти: дирекция " Обществени поръчки и концесии", Евгения Захариева

Факс: 02 9809866

Адрес: гр. София, ул. "Московска" № 33

Адрес на възложителя: www.sofia.bg

Телефон: 02 9809866

E-mail: ezaharieva@sofia.bg


Виж цялата поръчка