Обществени поръчки

Възложител: Община Бяла

Наименование: Строително - монтажни работи по проекти, финансирани по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., със следните обособени позиции/лотове: ЛОТ № 1 – „Подобряване качеството на живот на населението чрез реконструкция на улица „Андрей Премянов" от км 0 + 700 до км 1 + 818 в град Бяла, Област Варна”, договор № 03/322/00189/23.10.2009; ЛОТ № 2 „Подобряване качеството на живот на населението чрез реконструкция на улица „Черноморка” от км 0 + 000 до км 0 + 640 в град Бяла, Област Варна, договор № 03/322/00191/23.10.2009; ЛОТ 3 „Подобряване качеството на живот на населението чрез реконструкция на улица „Черноморка” от км 0 + 640 до км 0 + 830 и улица „Плажна” от о.т.365 до о.т.366 и от о.т.366 до о.т.368 в град Бяла, Област Варна”, договор № 03/322/00195/23.10.2009

Възложител: Община Бяла

Описание: Изпълнение на строително-монтажни работи.

Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища

Доп. предмети:

Прогнозна стойност: 3 407 660 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 12

Срок за получаване на документация за участие: 28/10/2010, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/11/2010, 12:00 ч.

Отваряне на офертите: Община Бяла, гр. Бяла, ул."Андрей Премянов" № 29

Дата: 08/11/2010, 13:00 ч.

За контакти: Коста Георгиев Стоянов

Факс: 05143-2379

Адрес: гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 29

Телефон: 05143-2379

E-mail: byala_mayor@abv.bg


Виж цялата поръчка