Обществени поръчки

Възложител: Община Благоевград

Наименование: І “Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Обособена позиция - 1: ”Работни проекти за “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” Обособена позиция 2: Консултантски услуги за обект: ”Реконструкция на уличните “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” и обект: „Напорен водоем 7000 м3, гр. Благоевград” ІІ. Обособена позиция 3: Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3” за подобряване на водоснабдителната система на град Благоевград, приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Възложител: Община Благоевград

Описание: 1. Обособена позиция І: ”Работни проекти за “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” Обявената услуга е за изготвяне на работни проекти за “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград на база ТИД за водоснабдяването и канализацията. Проектите трябва да бъдат изготвени съгласно Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително геоложки, хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подробни количествено-стойностни сметки. 2. Обособена позиция ІІ: Консултантски услуги за обект: ” Реконструкция на уличните “В и К” мрежите на 5 (пет) района в гр. Благоевград” и обект: „Напорен водоем 7000 м3, гр. Благоевград” Обхватът на консултантските услуги включва: *Изготвяне на финансови и икономически анализи, включително анализ за разходите и ползите съгласно насоките на ЕК и МФ за обекти под 25 мил. евро за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти. *Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка съгласно ЗОП, съобразени със ЗУТ за работните проекти за 5 (петте) района на гр. Благоевград. *Подготовка и попълване на формуляр за кандидатстване с подготвените инвестиционни проекти по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” или други програми, финансирани от Кохезионния фонд. 3. Обособена позиция ІІІ: Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3” Проектите трябва да бъдат изготвени съгласно Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително геоложки, хидрогеоложки проучвания, геодезически измервания и подробни количествено-стойностни сметки.

Oсн. предмет: 71320000: Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Доп. предмети: 71241000: Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ

Прогнозна стойност: 1 240 201 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 7

Срок за получаване на документация за участие: 22/10/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/11/2010, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: Зала 210 в сградата на Община Благоевград ,пл. ,,Георги Измирлиев-Македончето" № 1, гр. Благоевград

Дата: 02/11/2010, 11:00 ч.

За контакти: Общинска администрация Благоевград, стая 318, инж.Мая Спасова

Факс: 073 884451

Адрес: гр. Благоевград, площад "Георги Измирлиев" № 1

Адрес на възложителя: www.blgmun.com

Телефон: 073 8677279

E-mail: mspasova@blgmun.com


Виж цялата поръчка