Обществени поръчки

Възложител: Община Нова Загора

Наименование: "Строително-монтажни работи по проект "Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора" - Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда”, договор за финансиране № BG161PO001/1.4-02/2008/018

Възложител: Община Нова Загора

Описание: "Строително-монтажни работи по проект "Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора"- Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда”, договор за финансиране № BG161PO001/1.4-02/2008/018, включващ: Обособена позиция 1: "Реконструкция и рехабилитация на девет улици в гр. Нова Загора" - "Поборническа", "Хан Крум", "Ангел Кънчев", "Димитър Благоев", "Родопи", "Петко Енев", "Димчо Дебелянов", "Училищна" и "Черно море" и Обособена позиция 2: "Строително-монтажни работи на междублоково пространство в ж.к. "Загоре" и централна пешеходна зона" - изграждане на автоматизирани напоителни системи за централна пешеходна зона, централен площад и междублоково пространство в ж.к. "Загоре"; реконструкция на междублоково пространство в ж.к. "Загоре" и централна пешеходна зона; изграждане фонтани.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Доп. предмети: 45233252: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици; 45233330: Строителни работи по изпълнение на основа на улици; 45112710: Строителни работи по оформяне на зелени площи; 45112720: Строителни работи по оформяне на зелени площи в местата за развлечение и спорт; 45211360: Строителни и монтажни работи по градско благоустройство; 45212100: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения; 45236290: Работи по ремонт на терени на места за отдих и развлечения

Прогнозна стойност: 4 967 259 лева

Kраен срок за изпълнение: 21/06/2011 г.

Срок за получаване на документация за участие: 05/10/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/10/2010, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: Заседателна зала на Община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, етаж ІІІ

Дата: 18/10/2010, 10:00 ч.

За контакти: Община Нова Загора, инж. Гергана Славова

Факс: 0457 64303

Адрес: гр. Нова Загора, ул. "Петко Енев" № 50

Телефон: 0457 62120

E-mail: obshtina@nova-zagora.org


Виж цялата поръчка